Kulturministeriets grundlag for Idrættens Analyseinstitut

Mission
Idrættens Analyseinstitut eksisterer for at:

 • Skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt.

 • Analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning.

 • Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.

 • Afholde den internationale Play the Game-konference for en dansk og international målgruppe af mediefolk, forskere og idrætsledere med passende mellemrum med bl.a. aktuelle idrætspolitiske emner på programmet.

 • Gennem Play the Game-konferencen og instituttets øvrige virksomhed styrke idrættens etiske værdigrundlag og arbejde for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.

 • Drive og udvikle Videncenter for Folkeoplysning med en selvstændig analyse- og formidlingsprofil.

Vision
Idrættens Analyseinstitut stiler mod at bidrage til en alsidig og nuanceret debat om idrættens udvikling og formuleringen af idræts­politiske strategier samt om det brede folkeoplysningsområde.

Instituttet skal i den forbindelse 

 • Skabe opmærksomhed om og indsigt i sammenhængen mellem idræt, folkeoplysning, kultur, sundhed og samfund lokalt, nationalt og internationalt og derigennem bidrage til et alsidigt idrætsbillede.

 • Stille spørgsmål til den idrætspolitiske debat og tilskynde en fri, uafhængig, åben og saglig debat om idrættens tilstand og udvikling lokalt, nationalt og internationalt samt om det brede folkeoplysningsområde.

 • Perspektivere og skabe overblik over aktuelle forskningsresultater og debat om idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt og vurdere rækkevidden af initiativer i forhold til idrætspolitik og folkeoplysning.

 • Gennemføre udredninger, undersøgelser og evalueringer af betydning for idrættens udvikling og det brede folkeoplysningsområde.

 • Kommunikere indsigt og viden til offentligheden på en tilgængelig og relevant måde og give mediefolk, forskere og beslutningstagere inspiration og værktøjer til at arbejde med idrættens og folkeoplysningens kulturelle, politiske, sociale og økonomiske aspekter.

 • Skabe netværk og partnerskaber på tværs af lande- og faggrænser for at debattere udfordringerne i en globaliseret idræts- og medieverden. 

Værdier 
Instituttets arbejde vil være baseret på

Uafhængighed: Instituttets arbejde må ikke være bundet af politiske hensyn eller interesseorganisationer. Kun derved sikres dets uantastelighed og troværdighed.

Faglighed: Instituttets arbejde skal være baseret på en høj grad af forskningsmæssig kompetence kombineret med en evne til at kommunikere. Kun derved sikres den nødvendige saglighed.

Relevans: Instituttets arbejde skal have væsentlig betydning for aktører på idrætsområdet og folkeoplysningsområdet og for udviklingen af idrætten og folkeoplysningen. Kun derved sikres aktualitet og dynamik. 

Gennemslagskraft: Instituttet skal være i stand til at fremlægge resultaterne af dets arbejde til offentligheden på en tilgængelig og interessevækkende måde. Kun derved kan instituttet præge dagsordenen i forhold til idrætspolitik og folkeoplysning. 

Opgaver 
Instituttets arbejde skal især være baseret på journalistik af høj faglig kvalitet eller forskning inden for de samfundsvidenskabelige discipliner, men kan i relevant omfang også inddrage andre forskningsområder (den humanistiske, medicinske og naturvidenskabelige forskning). Instituttet får en mulighed for at anvende en tværvidenskabelig og flerfaglig tilgang.

Instituttet skal være i stand til at sammenfatte, bearbejde og formidle aktuel og relevant forskning fra ind- og udland og med kort varsel at gennemføre konsekvensanalyser af aktuelle overvejelser og initiativer på idræts- og folkeoplysningsområdet. Samtidig skal instituttet have kapacitet til selv at gennemføre forskningsmæssige udredninger, undersøgelser og evalueringer – både på eget initiativ og på opdrag fra andre.

Instituttet skal med passende mellemrum – som udgangspunkt hvert andet år - afholde den internationale Play the Game-konference for en dansk og international målgruppe af mediefolk, forskere og politiske ledere med bl.a. aktuelle idrætspolitiske emner på programmet. Den internationale Play the Game-konference kan suppleres med konferencer, seminarer og kursusvirksomhed af regionalt, nationalt eller lokalt tilsnit.

Instituttet skal tilstræbe en tæt dialog og samarbejde med idrættens aktører, relevante offentlige institutioner, idrætsuddannelserne ved universiteterne og andre relevante forskningsmiljøer.

Instituttet skal udvikle og drive Videncenter for Folkeoplysning i tæt dialog og samarbejde med de relevante aktører på folkeoplysningsområdet. Videncentret skal især dække den folkeoplysende voksenundervisning, herunder bl.a. aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitetet samt det idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, jf. folkeoplysningsloven (herunder særligt spejdere, politiske og religiøse ungdomsorganisationer).

Videncenter for Folkeoplysning er en integreret del af instituttets arbejde. Ressourceforbruget og prioriteterne for instituttets virksomhed på folkeoplysningsområdet synliggøres i instituttets arbejdsplaner med angivelse af påtænkte indsatser og projekter mv., som skal godkendes af bestyrelsen.

Videncenter for Folkeoplysning skal særligt varetage følgende konkrete opgaver: 

 • Producere og formidle viden, herunder med henblik på at tilføre de folkeoplysende foreninger og det kommunale niveau viden om praksis og relevante udviklingsbehov.

 • Følge, diskutere og stille forslag til udvikling og dokumentation af folkeoplysningens virke, herunder udarbejde supplerende statistikker, evalueringer og undersøgelser.

 • Bidrage til at styrke samspillet mellem de folkeoplysende organisationer og andre interessenter, herunder offentlige aktører.

 • Sikre formidling af sine aktiviteter, herunder til efter- og videreuddannelser, udvikling af kurser og aktiviteter til relevante grupper og strategiske partnerskaber med relevante samarbejdspartnere.

 • Sikre koordination og samarbejde med eksisterende videncentre på området.

 • Regelmæssigt afholde et perspektivforum, hvor de væsentligste aktører på folkeoplysningsområdet, herunder DFS og DUF, får mulighed for at få indblik i og kommentere videncentrets arbejde og komme med forslag og inspiration til fremtidige indsatser.

Struktur
Instituttet er en selvejende institution under Kulturministeriet

Idrættens Analyseinstitut ledes af en bestyrelse på seks medlemmer. Kulturministeren udpeger formand og fem menige bestyrelsesmedlemmer, der skal have det overordnede ansvar for instituttet og dets virke. Ministeren skal ved udpegning af bestyrelsen sikre, at bestyrelsen repræsenterer værdierne i dette arbejdsgrundlag samt tilsammen har kompetencer inden for ledelse, dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, folkeoplysningsområdet og økonomi.

Bestyrelsen og direktøren udarbejder i samarbejde en flerårig handlingsplan for instituttet. Planen skal udpege relevante satsningsområder for instituttets aktiviteter.

Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra administrationen en Programkomité for Play the Game bestående af minimum syv danske og internationale eksperter. Programkomitéen skal rådgive om, hvilke temaer og oplægsholdere der skal på programmet på den internationale Play the Game-konference. Programkomitéen har endvidere ansvaret for at evaluere konferencen.

For at sikre en balance mellem kontinuitet og variation i konferenceprogrammet skal der ske en delvis udskiftning af Programkomitéen efter hver konference.

Finansiering
Instituttet finansieres ved en grundbevilling fra Kulturministeriet. Denne bevilling skal finansiere de grundlæggende analyser og udredninger i henhold til instituttets handlingsplan. Grundbevillingen skal også sikre den løbende drift af instituttets grundlæggende funktioner, dvs. husleje, administration, information og dokumentation, opdatering og bearbejdning af national og international forskning, kommunikation, konferencesekretariat etc.

Yderligere indtægter skal hidrøre fra rekvirerede opgaver og anden indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med instituttets grundlag.

Download vedtægter og grundlag 

 
 
Download de af bestyrelsen underskrevne vedtægter samt det fulde grundlag for Idrættens Analyseinstitut. 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.