Idan Artikel 15.07.2017

116 regeringer står bag ny international handlingsplan

På UNESCOs sjette verdenskonference for sportsministre, MINEPS VI, var der bred tilslutning til en ny handlingsplan, der skal bidrage til at styrke idrætten internationalt og koble den op på FN’s målsætninger om bæredygtig udvikling.

Skrevet af: Søren Bang

KAZAN: Med en ambition om at styrke sportens integritet, sænke barriererne for at dyrke idræt og forankre international idrætspolitik i FN’s bredere målsætninger om bæredygtig udvikling har 116 medlemslande under UNESCO tilsluttet sig den såkaldte ’Kazan Action Plan’ ved afslutningen af den sjette verdenskonference for sportsministre, også kaldet MINEPS VI.

Handlingsplanen, som har navn efter konferencens værtsby, Kazan i Rusland, opfordrer landene til at indarbejde 20 politiske målsætninger inden for tre hovedområder:

  • Sikring af, at alle har adgang til idræt, idrætsundervisning og fysisk aktivitet
  • Maksimering af idrættens bidrag til bæredygtig udvikling og fred
  • Beskyttelse af sportens integritet

Blandt de specifikke politikområder er en styrket indsats for kvinders ligestilling i idrætten, lige adgang til idrætsaktivitet og høj kvalitet i idrætsundervisningen. Herudover kobler handlingsplanen idrætten sammen med FN’s bredere målsætninger om bæredygtig udvikling (Agenda 2030/Sustainable Development Goals). Bl.a. peger handlingsplanen på, at idrætten kan bidrage til grøn bæredygtighed, tryghed, sundhed og trivsel i samfundet.

Herudover opstiller Kazan Action Plan fem politiske målsætninger i forhold til beskyttelsen af sportens integritet:

Planen fremhæver behovet for at forstærke kampen mod doping og matchfixing samt fremme god ledelse i idrætsorganisationerne (good governance). Derudover har regeringerne en opgave i at beskytte kvinder, børn og andre potentielt sårbare grupper inden for idrætten og skabe ordnede og trygge rammer for udøverne, tilskuere og de, som arbejder for eller med idræt.

Et russisk sidsteøjebliks-forsøg på at få indføjet i slutdokumentet, at det bør være en ret for alle udøvere at nægte at stille op under neutralt flag, lykkedes ikke. Bl.a. mente den russiske olympiske komités præsident, Aleksander Zhukov, at det var urimeligt, at unge russiske atletikudøvere senere på måneden skal deltage under neutralt flag i en international atletikkonkurrence, fordi det internationale atletikforbund, IAAF, har suspenderet det russiske atletikforbund i kølvandet på afsløringerne af systematisk dopingmisbrug i russisk idræt.

De ubesungne helte

Play the Game og Idans internationale chef, Jens Sejer Andersen, var som en af hovedtalerne på konferencen inviteret til at tale om idrættens såkaldte integritetsudfordringer - fra doping og matchfixing til seksuelle overgreb og korruption.

Han advarede mod at tro, at ofte små og underfinansierede regeringskontorer med idræt som arbejdsområde kan styre og regulere idrætten i alle detaljer fra topeliten til ungerne på landsbyens boldbane. I stedet anbefalede han at tage ”tre skridt”, der kan gøre en væsentlig forskel:

For første kan regeringer invitere alle idrættens interessenter til at være med til at udforme en national idrætsstrategi, som også forholder sig til idrættens skyggesider. Dernæst kan strategien udmønte sig i de offentlige bevillinger, ligesom regeringerne samtidig bør kræve åbenhed, demokrati og kontrol hos de, der modtager offentlige midler.

Endelig – og det var ifølge Jens Sejer Andersen helt afgørende – skal regeringerne sikre, at der er en åben og fri debat om sportens udfordringer og problemer.

“Den integritetsdagsorden, som virker rutineagtig i dag, ville ganske enkelt ikke eksistere, hvis ikke modige mænd og kvinder havde sat deres karriere, omdømme og personlige sikkerhed på spil for at fortælle sandheden,” sagde Jens Sejer Andersen til konferencens godt 400 deltagere.

“De er de ubesungne helte, som har givet os andre det rigtige billede af de udfordringer, vi står over for. Uden dem ville vi ikke kende virkeligheden derude, men ville i stedet fumle rundt i mørket. Det er derfor, at det har været og stadig vil være helt afgørende betingelse for at skabe en succesfuld sportspolitik at sikre pressefriheden, de uafhængige stemmer og whistle-blowers,” lød hans appel (læs hele talen).

Handlingsplan vil føre arbejdet videre

Handlingsplanen er relativt kompleks med henvisninger til tidligere beslutninger og resolutioner, herunder også UNESCOs eget charter for idræt og fysisk aktivitet, ligesom den breder sig over mange politikområder. Men flere lande gav på konferencen udtryk for, at de vil lade UNESCOs nye handlingsplan præge deres egne idrætspolitikker.

Hvor mange medlemslande, der reelt vil følge anbefalingerne i handlingsplanen, er dog stadig et åbent spørgsmål. Som en regeringsrepræsentant fra Benin sagde, viser erfaringerne, at gode idéer og anbefaler ofte ikke bliver omsat til handling, når de delegerede er rejst hjem. Ord på papir er ingen garanti for forandring. Til forskel fra tidligere lignende møder indeholder den nye handlingsplan dog en række konkrete tiltag ud over de politiske målsætninger.

Kazan Action Plan peger på fem konkrete områder, hvor UNESCO i samarbejde med internationale og mellemstatslige organisationer, sportens egne organisationer og uafhængige aktører som universiteter og NGO’er skal sikre mere konkret videns- og politikudvikling på idrætsområdet.

Handlingsplanen forpligter UNESCO og organisationens partnere til at:

  1. Udbygge et værktøj, som præsenterer evidensbaserede argumenter for investeringer i idrætsundervisning, fysisk aktivitet og sport.
  2. Udvikle fælles indikatorer til at måle hvorledes idrætsundervisning, fysisk aktivitet og sport bidrager til en række målsætninger og udvalgte verdensmål for bæredygtig udvikling.
  3. Forene og videreudvikle internationale standarder, som kan støtte sportsministrenes indgriben i sportsintegritetsområdet (i forbindelse med den internationale konvention med doping i sport).
  4. Foretage forundersøgelser omkring etableringen af et globalt observatorium for kvinder, sport, idrætsundervisning og fysisk aktivitet.
  5. Udvikle en central enhed, der skal forestå informationsdeling i overensstemmelse med den idrætspolitiske handlingsplan, som blev udviklet i forbindelse med MINEPS VI.

Play the Game er i slutdokumentet i øvrigt nævnt som en mulig bidragyder til ønsket om at forene og videreudvikle internationale standarder for idrættens integritet.

Play the Game var herudover også repræsenteret på konferencen med en 'poster' om det igangværende arbejde med at udvikle nationale indikatorer på god ledelse i idrætsorganisationer under det EU-støttede projekt National Sports Governance Observer.

MINEPS VI fandt sted fra den 13.-15. juli 2017 i Kazan i Rusland.

Læs mere

 
 
Læs mere MINEPS VI på UNESCOs hjemmeside