Persondatapolitik for Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game

Læs mere om, hvordan Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game opbevarer og behandler personrelaterede data.

Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game indsamler, opbevarer og behandler forskellige personoplysninger som led i instituttets virksomhed. Det gælder primært ved udarbejdelsen af undersøgelser/analyser samt til brug for instituttets journalistiske arbejde, herunder udsendelse af nyhedsbreve og visning af hjemmesider.

I denne persondatapolitik kan du finde information om, hvilke personoplysninger Idrættens Analyseinstitut indsamler, hvordan vi anvender dem og om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personrelaterede oplysninger.

Nedenfor kan du læse mere om instituttets behandling af personoplysninger og dine rettigheder.


Kontaktoplysninger

Idrættens Analyseinstitut

Frederiksgade 78B, 2. sal

8000 Aarhus C

Danmark

Telefon: +45 32 66 10 30

E-mail: idan@idan.dk

CVR-nummer: 27782515

Analyser/projekter

Der behandles personlysninger som led i analyser/projekter. Idrættens Analyseinstitut behandler i de fleste tilfælde almindelige personoplysninger som alder og køn, men instituttet kan også behandle følsomme eller fortrolige oplysninger. Idrættens Analyseinstitut behandler personoplysninger om ansatte, foreninger, borgere mm.

Når Idrættens Analyseinstitut indsamler, behandler og videregiver personoplysninger og besvarelser, sker dette som udgangspunkt med grundlag i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra j, jf. artikel 89, stk. 1. Du kan finde mere information om behandling af personoplysninger i forbindelse med specifikke analyser og projekter på projekthjemmesiderne.

Journalistik

Efter databeskyttelseslovens § 3, stk. 8, finder loven og databeskyttelsesforordningens kapitel 2-7 og kapitel 9 ikke anvendelse ved behandling af oplysninger, som i øvrigt udelukkende finder sted i journalistisk øjemed.

Konferencer og øvrige arrangementer

Der behandles personoplysninger som led i afholdelsen af konferencer og øvrige arrangementer.

Idrættens Analyseinstitut behandler almindelige oplysninger som navn, titel/stilling, ansættelsessted og kontaktoplysninger. Ved fysiske arrangementer med forplejning behandles også følsomme personoplysninger (oplysninger om allergier/kosthensyn).

Idrættens Analyseinstitut behandler personoplysninger om deltagere i arrangementet, heriblandt oplægsholdere, egne ansatte, ansatte i kommuner og forbund, studerende, borgere mv.

Oplysningerne stammer altid fra den registrerede, der selv har tilmeldt sig arrangementet.

Behandling af almindelige persondata og følsomme oplysninger er nødvendig af hensyn til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensyn til de registrerede. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til at administrere arrangementet, herunder at sikre at den registrerede kan deltage, og instituttet kan fakturere.

Idrættens Analyseinstitut offentliggør typisk en deltagerliste, hvor navn, titel og ansættelsessted på arrangementets deltagere står nævnt. Desuden videregives oplysninger om allergier/kosthensyn til konferencecentret.

Idrættens Analyseinstitut lagrer de indtastede oplysninger, som er indtastet i forhold til konferencen, i perioden frem til konferencens/arrangementets afholdelse og i en periode på maksimalt fem år (jf. bogføringsloven, hvis der har været betaling til arrangementet) efter konferencens/arrangementets afholdelse.

Nyhedsbreve

Der behandles personoplysninger som led i udsendelsen af nyhedsbrevene. Behandlingen af personoplysninger har hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a om samtykke.

Idrættens Analyseinstitut behandler almindelige oplysninger som navn og e-mailadresse om personer, der vælger at modtage nyhedsbreve fra instituttet.

Personoplysninger er oplyst af personen, der tilmelder sig nyhedsbrevet. Idrættens Analyseinstitut opbevarer persondata hos leverandøren af nyhedsbrevtjenesten og videregiver ikke personoplysninger til tredje part. Personoplysninger slettes fem år efter, personen har afmeldt sig nyhedsbrevet.

Hjemmeside og cookies

Der behandles personoplysninger som led i besøg af instituttets hjemmesider.

Idrættens Analyseinstitut behandler almindelige oplysninger som navn og e-mailadresse af egne medarbejdere eller personer, der har tilknytning til instituttets arbejde. Desuden giver lovgivningen lov til at gemme cookies på din enhed, hvis de er nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du har anmodet om at bruge. Behandlingen af almindelige personoplysninger på hjemmesiden har hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e) (en opgave i samfundets interesse eller myndighedsudøvelse). Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med cookies, der indsamler personoplysninger, har hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a om samtykke.

Personoplysninger opbevares hos leverandøren af hjemmesiden og videregives ikke til tredje part uden dit samtykke. Almindelige personoplysninger på hjemmesiden slettes, hvis de ikke længere vurderes at være relevante Besøgende på hjemmesiden har selv mulighed for at slette cookies fra sin browser.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for Idrættens Analyseinstitut. I det følgende er disse rettigheder uddybet.

Vil du gøre en af dine rettigheder gældende, kan du henvende dig via e-mail på idan@idan.dk eller via almindelig post på adressen øverst.

Retten til indsigt

Du har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. I visse tilfælde kan vi afslå at give indsigt. Dette vil altid være begrundet.

Retten til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning

Du har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan du i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker, at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning

Du har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning, eller hvis aftale og formål giver os ret til at opbevare personoplysningerne. Visse statistiske- og videnskabelige oplysninger er ligeledes unddraget retten til sletning, dog vil vi ofte slette ved henvendelse desuagtet.

Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger, vi behandler, være forkerte, har du ofte ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse forbindelser ret til at få udleveret dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk, at der alene er tale om de personoplysninger, du selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af personoplysninger er baseret på et samtykke, kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage

Du er altid velkommen til at henvende dig til Idrættens Analyseinstitut, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk

Kontakt databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om vores beskyttelse af persondata, på dpo@idan.dk.