Idan Artikel 28.03.2017

Mange kommuner samarbejder med frivillige

Ny SDU-rapport viser, at mange kommunale institutioner samarbejder med frivillige, og at der er en overvejende positiv indstilling til samarbejdet. Der er dog store forskelle på tværs af kommuner og fagområder, og for de fleste institutioner udgør samarbejdet med frivillige kun en lille del af deres virksomhed.

En ny rapport fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) undersøger omfanget af kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige. Rapporten viser, at de fleste kommunale institutioner har et samarbejde med frivillige og foreninger, men også at der er store forskelle på tværs af kommuner og fagområder.  

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne af kommunale institutioner i fem kommuner; Aarhus Kommune (begrænset til det boligsociale område), Odense Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Faxe Kommune og Rudersdal Kommune, og samlet set svarer 67 pct. af lederne, at de har et samarbejde med frivillige og foreninger.

Der er dog store forskelle på tværs af kommunerne. I alt svarer 90 pct. af institutionerne i Faxe Kommune og 82 pct. i Faaborg-Midtfyns Kommune, at de har et samarbejde med frivillige, mens det kun gælder 67 pct. af institutionerne i Odense Kommune, 60 pct. i Rudersdal Kommune og 59 pct. i Aarhus Kommune.

Variationer på tværs af institutionstype

Der er også variationer i samarbejdets indhold og udbredelse på tværs af fagområder, men i de fleste institutioner er samarbejdet relativt begrænset og udgør blot en lille del af institutionens samlede virksomhed, viser rapporten.

Inddragelse af frivillige sker særligt inden for folkeskolen, fritidsinstitutioner som ungdomsklubber, biblioteker og idrætsfaciliteter og i ældreinstitutionerne. Undersøgelsen viser, at mere end 90 pct. af disse typer af kommunale institutioner har et samarbejde med foreninger og frivillige.

I den modsatte ende af skalaen er institutioner på børneområdet som vuggestuer og børnehaver, hvor blot 43 pct. har angivet, at de har et samarbejde med frivillige og foreninger.  

De frivillige samarbejdspartnere

Frivillige, der ikke er tilknyttet nogen forening, er ifølge rapporten den mest almindelige samarbejdspartner for de kommunale institutioner (32 pct.), særligt på ældreområdet, hvor 70 pct. af institutionslederne svarer, at de samarbejder med frivillige uden for foreningerne.

Omkring hver fjerde institution (26 pct.) angiver, at de samarbejder med en idrætsforening – det gælder især folkeskolen og de kommunale fritids- og kulturinstitutioner, hvorimod kun meget få dagtilbud har sådanne relationer. Også her er der dog store forskelle på tværs af de undersøgte kommuner.

Omkring hver fjerde institution angiver at have samarbejdet med socialhjælpsforeninger og bolig- og grundejerforeninger, mens hver femte har samarbejdet med en kulturforening.

Endelig har godt hver tiende institution (14 pct.) angivet, at de har samarbejdet med en børne- og ungdomsforening, som for eksempel spejderne og andre børne- og ungdomskorps.

Positiv indstilling til samarbejdet

Langt størstedelen af institutionslederne giver i spørgeskemaundersøgelsen udtryk for, at de har et positivt syn på samarbejdet med de frivillige. 80 pct. af lederne var helt eller delvist enige i, at samarbejdet bidrog til at fremme institutionens formål, og at inddragelsen af frivillige og foreninger i institutionens aktiviteter har været positivt for brugernes trivsel.

Samlet set var 86 pct. af lederne i undersøgelsen enige i, at deres institution vil se positivt på et større samarbejde med frivillige.

De generelt positive tilkendegivelser betyder dog ikke, at lederne ikke også ser en række udfordringer ved samarbejdet, som for eksempel manglende tid og ressourcer til at inkludere frivillige, manglende overblik over potentielle partnere og den store udskiftning blandt de frivillige. Ligeledes mener 40 pct. af lederne, at der kan være faglige grunde til, at inddragelse af frivillige i institutionens aktiviteter kan være problematisk.

Undersøgelsen er en del af CISC’s forskningsprojekt 'Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor', som løber 2015-2018.

Læs mere