Idan Artikel 07.03.2018

Potentiale for bred talentudvikling i Holbæk

Idan har på foranledning af Holbæk Kommune og Holbæk Talentråd foretaget en screening af idræts- og talentmiljøer i Holbæk Kommune og vurderet potentialer og barrierer for idrætsrelateret talentarbejde og udviklingen af kommunens idrætsliv.

Skrevet af: Steffen Rask
Nøgleord: Kommuner

Holbæk Kommune har gode muligheder for talentudvikling inden for idræt, men en underrepræsentation af borgere i 20’erne og 30’erne er en af de vigtigste barrierer for at udfolde potentialet. Det er én af de centrale konklusioner i rapporten ’Holbæk Kommune som talentmiljø’, som Idan har udarbejdet.

Undersøgelsen har gennemført en screening af potentialerne for idræts- og talentmiljøer i Holbæk Kommune, og på denne baggrund vurderet den aktuelle situation samt potentialerne for udvikling på baggrund af en række centrale faktorer.

Holbæk Kommune er målt på en række idrætsrelevante socioøkonomiske nøgletal en gennemsnitlig kommune, der ikke er ramt af såkaldte udkantsproblemer som f.eks. befolkningstilbagegang.

Men unge mellem 20 og 40 år er underrepræsenterede i kommunen, og rapportens anbefalinger fokuserer derfor på at tiltrække unge borgere i den aldersgruppe gennem attraktive bomuligheder og fleksible job- og uddannelsesmuligheder, der gør det muligt at kombinere en sportslig og civil karriere.

Mulighederne for at dyrke sit talent og sin sport skal altså fungere som et middel til at få flere unge til at bosætte sig i Holbæk til gavn for hele kommunen.

Dual-career-support til idrætstalenter

Ifølge rapporten skal én af kommunens styrkepositioner findes i forhold til at give såkaldt ’dual-career-support’ frem til og med gymnasiealderen, så kommunens idrætstalenter får bedre muligheder for at kombinere idrætskarriere og uddannelse. På dette felt er kommunen allerede aktiv.

Der findes dog også et uudnyttet potentiale i mulighederne for at beholde talenterne i kommunen efter gymnasiealderen, og rapporten peger på muligheden for, at Holbæk kan fungere som en egentlig modelkommune i forhold til dual-career-løsninger med fx erhvervs- og fagrettede uddannelser, hvor der i dag mangler gode kombinationsmuligheder.

Herudover tegner rapporten et billede af, at idrætslivet i Holbæk overordnet set klarer sig godt, men peger også på problematikker mellem land- og byområder, som potentielt kan forstærkes, når flere idrætsfaciliteter samles i den kommende Holbæk SportsBy, som skal åbne i 2018.

Holbæk SportsBy giver nye muligheder

En undersøgelse blandt kommunens idrætsforeninger, som indgår i rapporten, viser desuden, at tilfredsheden med de eksisterende idrætsfaciliteter er lav i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Både faciliteternes antal og stand vurderes særligt lavt.

Kommunen vil med den kommende Holbæk SportsBy forbedre forholdene for de idrætsaktive borgere med nye og mere tidssvarende faciliteter.

Rapporten peger i den forbindelse på, at den nye sportsby bør kunne håndtere og tilgodese en bred vifte af brugere fra eliteudøvere og talenter til voksenmotionister, og at kommunen ud over at have fokus på foreningslivet også med fordel kan have blik for de brede idrætstendenser, herunder de behov, som opstår hos den selvorganiserede idræt og nye organisationsformer eller idrætsaktiviteter.

Med opførelsen af sportsbyen, som bliver et kombineret idræts- og sundhedscenter, står Holbæk Kommune samtidig med en god mulighed for at fremtidssikre kommunens idrætslandskab ved at sætte fokus på, hvordan man vil håndtere andre generelle udfordringer som flere aktive ældre og et øget krav om fleksibilitet blandt kommunens borgere.

Endelig kan Holbæk SportsBy have nytte af at fokusere på innovation, græsrodsevents og nye aktivitetsmuligheder, hvis man vil arbejde med talentudvikling i et bredere perspektiv end blot eliteidrætsudøvere.

Download rapporten

Fjerbold på halgulv. Foto: Colourbox
Idan Udgivelse september 2017
Holbæk Kommune som talentmiljø. Screening af potentialerne i Holbæk Kommune som center for idræts- og talentmiljøer