Idan Artikel 14.06.2011

Effekter af danske eliteevents

Der er ingen automatik i forholdet mellem elite og bredde. Det viser sig, når man kigger på udsvingene i medlemstal efter udvalgte danske eliteevents.

Skrevet af: Rasmus Klarskov Storm

2009 var sportsår i Danmark. Det var en ambitiøs satsning, hvor dansk idræt blev sat på dagsordenen – ikke mindst ved afholdelse af en række store internationale slutrunder og sportsevents i Danmark. Hvad var de medlemsmæssige effekter? Svaret er i værste fald negative, og i bedste fald yderst flygtige, hvis man betragter den tilgængelige statistik. Her kigger vi i første om gang på tre events i sportsåret: VM i taekwondo, VM i brydning og VM i squash. Med henblik på at vurdere udviklingen i lidt større forbund kigger vi også lidt længere tilbage og vurderer ’medlemseffekten’ ved EM i badminton 2008, VM i idrætsgymnastik i 2006 samt EM i bordtennis i 2005.

Taekwondo VM

Betragter man DIF’s medlemsstatistik, der i taekwondos tilfælde opgøres 1. marts hvert år, byder udviklingen fra 2009 til 2010 på et fald fra 6.477 til 6.177 medlemmer – i alt et fald på 278 medlemmer. Målt små fem måneder efter VM var altså en nedgang på lidt over fire pct. af medlemmerne at spore. 

Gør man imidlertid udviklingen op med tal fra Dansk Taekwondo Forbunds egen registrering af medlemskontingenter kommer et mere positivt billede frem.

År

Antal

Vækst i forhold til forrige år i procent

Vækst i forhold til forrige år i absolutte tal

2006

5.981

   

2007

6.554

9,5 pct.

573

2008

6.836

4,3 pct.

282

2009

7.340

7,0 pct.

504

2010

8.122

10,7 pct.

782

Kilde: Dansk Taekwondo Forbunds medlemskontingentindbetalinger opgjort pr. 31. december.Som det fremgår viser udviklingen en vækst på lidt over 10 pct. fra 2009, hvor VM blev afholdt, til 2010. Dette indikerer selvsagt, at der synes at være en effekt af eventen, men i forhold til udviklingen i de øvrige år, især mellem 2006 og 2007, er den imidlertid ikke voldsomt meget større. Den generelle positive udvikling i taekwondoklubberne over hele den skitserede periode må nok ses som at bidrage med den største forskel. Her kan VM som isoleret effekt kun forklare en vis del.

VM i brydning

I brydning er den bedste tilgængelige statistik DIF’s medlemstal. Her viser udviklingen et generelt fald fra 2006 til 2010. Tallene er opgjort 1. januar. Tre måneder efter VM i Herning havde forbundet fået i alt otte nye medlemmer i forhold til samme dato i 2009. 

Det er vanskeligt på den baggrund at se den store effekt, medmindre det viser sig, at væksten efterfølgende har været massiv. Kigger man i forbundets politiske program 2012-2017, der, som det hedder i papiret, er iværksat for at sikre, ’at afviklingen (af sporten red.) ikke fortsætter’, er der imidlertid ikke noget, der tyder på det.

År

Antal

Vækst i forhold til forrige år i procent

Vækst i forhold til forrige år i absolutte tal

2006

2.376

   

2007

2.053

-13,6 pct.

-323

2008

2.054

0,01 pct.

1

2009

1.857

-9,6 pct.

-197

2010

1.865

0,4 pct.

8

Kilde: DIF’s medlemsstatistik i brydning opgjort pr. 1. januar.

VM i squash

Heller ikke VM i squash, der blev afholdt i september 2009 i Odense, viser umiddelbart nogen positiv effekt på medlemstallet.

År

Antal

Vækst i forhold til forrige år i procent

Vækst i forhold til forrige år i absolutte tal

2006

7.107

   

2007

6.578

- 7,4 pct.

-529

2008

7.369

12,0 pct.

791

2009

6.857

-6,9 pct.

-512

2010

6.191

- 9,7 pct.

-666

Kilde: DIF’s medlemsstatistik i squash opgjort pr. 31.januar.Som det fremgår, er medlemstallet målt fire måneder efter eventen faldet med 9,7 pct. i forhold til samme skæringsdato i 2009. Faldet i medlemmer under 19 år er endog procentmæssigt større: Fra 905 i 2009 til 761 i 2010 svarende til et fald på 15,9 pct. i samme periode. Det kan dog ikke – som i forbindelse med brydning – afvises, at effekten slår igennem senere. Under alle omstændigheder virker det dog urealistisk, at VM skulle give en stor modsat rettet effekt i forhold til den generelle nedgang i hele perioden.

EM i badminton 2008

Kigger vi på EM i badminton, der blev afholdt i april 2008, viser nedenstående et generelt fald for antal medlemmer totalt, men et lille positivt spring op efter eventen. Dette tyder altså på en lille medlemseffekt af eventen, men allerede året efter, kan der konstateres et mærkbart fald i antallet af medlemmer, der ligger på linje med det generelle fald i medlemmer dansk badminton har oplevet siden 1990’erne. 

År

Antal

Vækst i forhold til forrige år i procent

Vækst i forhold til forrige år i absolutte tal

2006

111.733

   

2007

104.514

-6,5 pct.

-7.219

2008

99.935

-4,4 pct.

-4.579

2009

100.508

0,6 pct.

573

2010

96.870

-3,6 pct.

-3.638

DIF’s medlemsstatistik i badminton opgjort pr. 1. december (tal for 2010 er ifølge DIF’s medlemsadministration opgjort den 1. december 2009, tilsvarende øvrige år).Inddrages DGI’s medlemsstatistik i analysen, finder vi, at der ligeledes sker et lille positivt opsving efter eventen, men allerede fra starten af 2009 falder tallet igen ligesom 2010 også byder på yderligere fald. Dette synes at indikere, at såfremt der er en effekt, er den kortsigtet og flygtig.

VM i idrætsgymnastik i 2006

Et eksempel på en decideret nedgang i årene 2005-2009 på trods af en stor international event er udviklingen i medlemstallene i gymnastik. Som det fremgår af nedenstående, falder medlemstallet for Danmarks Gymnastik Forbund over hele perioden, og der er ingen positiv effekt at spore efter eventen, der blev afholdt i Aarhus i oktober 2006. 

År

Antal

Vækst i forhold til forrige år i procent

Vækst i forhold til forrige år i absolutte tal

2005

153.916

   

2006

132.996

-13,6 pct.

-20.920

2007

126.222

-5,1 pct.

-6.774

2008

120.783

-4,3 pct.

-5.439

2009

112.251

- 7,1 pct.

-8.000

Kilde: DIF’s medlemsstatistik i gymnastik opgjort pr. 1. januar.I dette tilfælde giver også mening også at forholde udviklingen til DGI’s medlemstal, da dette er den største og mest betydende idrætsgren i DGI-familien. Her kan der i modsætning til nedgangen i DIF-tallene ses en vækst på 2 pct., men skulle denne vækst være relateret til VM, er den lige så hurtigt væk som den kom. Allerede i 2008 er medlemstallet i DGI-regi faldet, og selvom det ikke er så kraftigt som væksten fra 2006 til 2007 modsvarer den lille samlede vækst ikke det relativt store fald i DIF’s gymnastikmedlemstal, der også fortsætter i 2008. Samlet set kan man dermed ikke tale om nogen positiv effekt af VM.

EM i bordtennis 2005

Samme indtryk som i forbindelse med EM i badminton 2008 fås, hvis man kigger på EM i bordtennis, der blev holdt i april 2005 i Aarhus. Fra 2005 til 2006 stiger antallet af medlemmer således med 2,3 pct., men allerede året efter begynder det at falde igen. I 2008 er tallet yderligere faldet. Skulle der således være en effekt af eventen er den lille, og den aftager hurtigt igen. Det samlede fald i 2007 og 2008 udligner således næsten det indhentede i 2005. 

År

Antal

Vækst i forhold til forrige år i procent

Vækst i forhold til forrige år i absolutte tal

2003

8.423

   

2004

8.262

-1,2 pct.

-161

2005

9.824

18,9 pct.

1562

2006

10.117

2,3 pct.

293

2007

8.970

-11,3 pct.

-1174

2008

8.666

-3,4 pct.

-304

Kilde: DIF’s medlemsstatistik i bordtennis opgjort pr. 1. marts.Tages DGI’s medlemstal med i betragtningen synes effekten kun mere uklar. Ud over, at der ikke kan spores noget positivt opsving efter eventen i DGI regi, opleves her et fald i medlemstal i såvel 2005 som 2006 og 2007 på i alt 926 medlemmer.

Opsamling: Flygtige effekter, hvis nogen overhovedet

Samlet set giver ovenstående ikke noget videre positivt billede af de afholdte events medlemseffekter. I taekwondos tilfælde kan der med rimelighed tales om en vis effekt, men den er ikke markant større end tidligere års fremgang, ligesom fremgangen formentlig også er påvirket af andre faktorer. 

For squash og brydnings vedkommende kan det ikke afvises, at der senere kan måles en effekt ved nye opgørelser, men det tvivlsomt om en eventuel stigning i medlemstal i fald kan henledes direkte til de respektive events. I forhold til badminton er der også en lille, men samtidig meget forbigående positiv tendens at spore, og i eksemplet med bordtennis EM i 2005 fremstår nogenlunde samme billede. I forhold til VM i idrætsgymnastik er udviklingen generelt negativ, og der kan ikke spores nogen effekt. Samlet set illustrerer dette, at selvom events i visse tilfælde kan have en mindre positiv indvirkning, kan effekten lige så vel helt udeblive. Om der er nogen decideret negative effekter på medlemsudviklingen af store events er dog uklart, men i de tilfælde, hvor der synes at være en effekt er den flygtig, og kan måske i højere grad end reklameeffekt kaldes en ’svingdørseffekt’.