Idan

Evaluering af Aktive Hverdagssteder i Aalborg Kommune

I samarbejde med konsulentvirksomheden Ineva evaluerer Idrættens Analyseinstitut projektet ’Aktive Hverdagssteder’, der har til formål at udvikle et fritidstilbud til børn og unge, som ikke i forvejen dyrker motion.

Aalborg Kommune vil gerne skabe bedre vilkår for, at børn og unge kan indgå i sunde, aktive hverdagsfællesskaber. Derfor skal Idrættens Analyseinstitut (Idan) sammen med konsulentvirksomheden Ineva evaluere projektet ’Aktive Hverdagssteder’, som har til formål at hjælpe børn og unge med at opbygge gode vaner i forhold til at deltage i fysisk aktive fællesskaber efter skoletid.

Fritids- og Landdistriktsafdelingen i Aalborg Kommune står bag projektet og vil i samarbejde med UngAalborg samt lokale aktører udvikle fritidstilbud til de børn og unge i landdistrikterne, som ikke i forvejen dyrker motion eller lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om daglig motion.

Derudover er en af målsætningerne at motivere børnene og de unge til at deltage aktivt ud fra tre principper; en legende tilgang, inklusion på tværs af køn, alder og niveau samt at aktiviteterne igangsættes og gennemføres i samarbejde med børnene og de unge selv.

Projektets sidste målsætning er at udvikle og afprøve en ny organisatorisk struktur i form af hverdagssteder, der fungerer som en blanding af en fritidsklub, en forening og et værested.

Evalueringens tre dele

Idans opgave bliver at evaluere, hvorvidt Aktive Hverdagssteder formår at motivere børnene og de unge til at indgå i fællesskaberne med særligt fokus på nogle af de målgrupper, som ikke i forvejen går til idræt i fritiden.

Evalueringens anden del består af en observation af de aktiviteter, der foregår på hverdagsstederne i forhold til, om aktiviteterne følger de tre førnævnte principper, mens en række fokusgruppeinterviews skal give indblik i børnenes oplevelse med at være en del af hverdagsstederne.

Den sidste del af evalueringen fokuserer på organiseringen af hverdagsstedet, og hvordan de forskellige aktører samarbejder. Gennem interviews med nogle af de centrale aktører i projektet vil Idan afdække, hvilke fordele og udfordringer der er i samarbejdet om at få etableret og udviklet et hverdagssted, samt hvordan den nye ledelsesstruktur fungerer både i forhold til ledelse og personale.

Læs mere om projektet

Børn smiler til kameraet i rundkreds
Idan Artikel 23.09.2021

Aalborg Kommune vil skabe fysisk aktive fællesskaber for unge i landdistrikterne