Idan

Idan kortlægger udsatte borgeres idrætsvaner

Med en bevilling fra TrygFonden gennemførte Idan i løbet af 2017 og 2018 tre undersøgelser af udsatte borgeres idrætsvaner. Fokus er på kortlægning af eksisterende initiativer samt på udvalgte udsatte borgergruppers udfordringer og behov i forhold til idrætsdeltagelse.

Mens undersøgelser af danskernes motions- og sportsvaner de seneste 50 år har vist, at deltagelsen udligner sig på tværs af køn og alder, ser uddannelsesbaggrund og beskæftigelse ud til fortsat at danne grundlag for store skævheder i idrætsdeltagelsen. Intet tyder på, at disse skævheder bliver mindre over tid.

Udligning af sociale skævheder i forhold til motions- og sportsvaner er dog en dagsorden, som har haft officiel politisk årvågenhed siden Europarådet i 1975 lancerede det såkaldte ’European Sport for All Charter’.

Barriererne for at arbejde med socialt udsatte er dog store. Det er en svær gruppe at definere eller afgrænse, og i generelle undersøgelser vil det ofte være en stærkt underrepræsenteret gruppe, som dermed at svær at blive systematisk klogere på. Samtidig spænder grupper af socialt udsatte i idrætsmæssig sammenhæng meget vidt.

I dag arbejder mange forskellige aktører med at skabe idrætstilbud til forskellige grupper af borgere, som af den ene eller anden grund kan betegnes som socialt udsatte. Men der findes ikke noget samlet overblik over sådanne initiativer og aktører i Danmark, hvordan de arbejder med målgrupperne eller som erfaringsopsamler på tværs af initiativer.

Med dette projekt har Idan søgt at udføre en uvildig undersøgelse af et hjørne af den danske idrætssektor, som i høj grad er underbelyst. Projektet skal give overblik over og indsigt i området og består af tre delundersøgelser.

Delanalyse 1 giver overblik over definitioner af udsathed, og beskriver den eksisterende viden på området i form af evalueringer og rapporter fra de senere års indsatser og projekter for idræt for udsatte samt Idans egne undersøgelser og data.

Delanalyse 2 beskriver centrale aktører, deres fokusområder, budgetter og aktiviteter på området, herunder aktører som Ombold, Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt (IDVI), BROEN, Fit for Kids, DIF og DGI, kommuner, boligforeninger, sociale organisationer, kommercielle aktører og andre samt perspektiv på aktørerne i de øvrige nordiske lande.

Delanalyse 3 går i dybden med mindst 3 casestudier med fokus på særlige gruppers idrætsdeltagelse og brugerperspektiver fra de aktive i forskellige typer af tilbud, bl.a. til hjemløse og børn i socialt udsatte familier.

Chefanalytiker, ph.d.

Maja Pilgaard

Idrætsvaner, idrætspolitik, udsatte, kommuner

Download udgivelserne

Foto: Landsforeningen af VæreSteder/Büro Jantzen
Idan Udgivelse marts 2018
Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden
Foto: Dansk Arbejder Idrætsforbund/Mikkel Bock Bonnesen
Idan Udgivelse marts 2018
Idræt for socialt udsatte. Et blik på aktørerne
Strandbold. Foto: Landsforeningen af VæreSteder/Büro Jantzen
Idan Udgivelse juni 2019
Idræt for socialt udsatte. Et blik på udøverne