Idan

Oversigt over kommunale idrætsfacilitetspolitikker  

Idrætsfaciliteter indgår som tema i en række forskellige politikker på tværs af de danske kommuner. Her kan du finde en oversigt over de forskellige kommunale politikker, der berører idrætsfaciliteter, samt de specifikke målsætninger på området. 

Idrætsfaciliteter er en vigtig og ressourcetung post for kommunerne samt et område med mange interesser. At idrætsfaciliteterne overlapper flere forvaltningsområder i kommunernes opgaveportefølje, gør ikke arbejdet mindre kompliceret.

Gennem Facilitetsdatabasen holder Idan et skarpt øje med udviklingen i antallet og placeringen af idrætsfaciliteter i Danmark, og i en ny analyse ser Idan nu nærmere på de facilitetspolitikker og strategier, der er centrale for kommunens arbejde med faciliteterne.

Nedenfor på denne side kan du finde en liste over de kommunale idrætsfacilitets-politikker, der ligger til grund for analysen. Under hver kommune kan du finde informationer om politikken og de specifikke målsætninger og handlingsplaner på området samt downloade politikken og eventuelle strategier.

Listen over de forskellige politikker er opdateret i marts 2023. Har du oplysninger om opdaterede politikker eller politikker, der mangler, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kommunale idrætsfacilitetspolitikker

Navn

Idrætspolitik

Periode

2011-2020

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Alle rum skal tænkes med bevægelse og være potentielle aktivitetscentre.
 • Fysiske faciliteter skal forsøges udbygget i samarbejde med andre kommuner, da ingen mindre kommuner i dag har råd til at udbygge i større grad selv.
 • Der skal arbejdes for idrætsbevidsthed – alle skal have mentalt rum til motion.

Handlingstiltag

 • Understøtte muligheden for åbne haller og spontan idræt lokalt.
 • Tydeliggøre Albertslund Stadion som kommunens idrætscentrum.
 • Skabe mulighed for samtidighed, således at der på tværs af alle aldre kan dyrkes idræt i fællesskab.


Download politikken

Navn

Politik for kultur, idræt og fritid

Periode

2021-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Der udarbejdes en langsigtet strategisk plan for udvikling af eksisterende og nye fritidsfaciliteter, så de imødekommer fremtidens behov. Planen skal tilstræbe, at afsatte ressourcer kommer flest mulige borgere til gode.
 • De organiserede fællesskaber, som Allerød Kommune er forpligtet til at anvise faciliteter til, har fortsat gode vilkår for udvikling af aktiviteter og rekruttering af flere medlemmer.
 • Eksisterende faciliteter udnyttes bedst muligt, hvorved der kan skabes bedre muligheder for nye organiserede og selvorganiserede aktiviteter.
 • Det gøres mere attraktivt at bruge byrum og naturområder til aktiviteter.
 • Der skabes klarhed og faste samarbejdsmodeller for udvikling og etablering af faciliteter, hvor foreninger og borgere bidrager til fuld eller delvis finansiering og/eller drift.

Handlingstiltag

 • Allerød Kommunes byråd har vedtaget en strategisk plan for udvikling af eksisterende og nye fritidsfaciliteter med afsæt i Politik for Kultur, Idræt og Fritid. Planen skal på et oplyst grundlag udarbejdes med fokus på behov og potentialer for fremtiden.
 • Det er let at søge og finde information om de frit tilgængelige faciliteter i naturen og byrummet, samt hvordan de kan benyttes.
 • Der er etableret faste modeller for, hvordan nye faciliteter kan etableres i samarbejder, hvor flere aktører bidrager.
 • Foreningerne oplever, at der er gode faciliteter til deres aktiviteter.
 • Der er skabt attraktive byrum, og borgerne har let adgang til aktiviteter i den omkringliggende natur.


Download politikken

Navn

Folkeoplysningspolitik

Periode

2012 (2013)-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Assens Kommune arbejder systematisk på at udvikle tidssvarende faciliteter med mulighed for at kombinere forskellige typer aktiviteter og tilbud. Målet er at understøtte fritidsfaciliteter, der kan danne ramme om varierede fritidstilbud til alle samt på tværs af traditionelle grænser.

Handlingstiltag

Der afsættes økonomiske ramme til renovering og udbygning af haller samt andre foreningsfaciliteter

Download politikken

Navn

Idrætspolitik

Periode

2021-2024

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Bedre vedligeholdelse af idrætshaller
 • Bedre lokaler til sociale aktiviteter
 • Bedre adgang til kommunens idrætsanlæg for borgere uden foreningstilknytning – gerne mod en mindre betaling
 • Forandringer, der følger borgernes ændrede idrætsvaner

Handlingstiltag

 • Forbedre/udbygge samarbejdet om den fælles anvendelse af kommunens idrætsfaciliteter.
 • Forbedre udnyttelsen af kommunens idrætsanlæg.
 • Renovere og modernisere kommunens idrætsanlæg og forbedre foreningernes adgang til egnede klublokaler.
 • Informere om mulighederne for idræt og motion i byens rum og i de grønne rekreative områder
 • Det er et fælles anliggende for Ballerup Kommune og brugerne at have fokus på forbruget af vand, el og varme i kommunens faciliteter.

Download politikken

Navn

Folkeoplysningspolitik

Periode

2012-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

At der i alle lokalsamfund i kommunen er gode fysiske rammer for foreningslivet.

Handlingstiltag

-

Download politikken

Navn

Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm

Periode

2021-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Der skal være lige adgang til kultur-, idræts- og fritidsfaciliteterne, og de skal komme flest mulige til gode. De skal understøtte både organiserede og selvorganiserede aktiviteter samt afspejle borgernes adfærdsmønstre og præferencer.

Handlingstiltag

 • Faciliteter er tilgængelige og synlige
 • Faciliteter udvikles på baggrund af lokale behov, anvendelsesgrad og nye tendenser
 • Havnenes rolle som rekreative byrum skal styrkes.

Download politikken

Navn

Folkeoplysningspolitik

Periode

2020-2024

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Borgerne skal have adgang til relevante og attraktive fysiske faciliteter, der kan understøtte de folkeoplysende aktiviteter og voksenundervisning indenfor det økonomiske råderum, der er til anlæg og drift af de fysiske faciliteter.

Handlingstiltag

 • Vedligehold af faciliteter
 • Skabe overblik over kommunale faciliteter
 • Bedre facilitetsudnyttelse
 • Udvikling af bookingsystem
 • Mulig etablering af foreningshus med faciliteter til idræt og kultur


Download politikken

Navn

Fritids- og idrætspolitik

Periode

2019-2025

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

-

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Kultur- og fritidspolitik

Periode

2017-2020

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Attraktive og gode faciliteter, er en forudsætning for den optimale oplevelse af en fritidsaktivitet.

Handlingstiltag

For at et aktivt fritidsliv er en mulighed for alle borgere, er det vigtigt, at det ved indretning af nye fritidsfaciliteter og renovering af eksisterende sikres, at alle anlæg bliver ældre- og handicapegnede.


Download politikken

Navn

Politik: Folkeoplysningspolitik ("Hverdag i fællesskab")

Strategi: Udviklingsplan for idræts-, kultur- og fritidsfaciliteterne 

Periode

Politik: 2020-2024

Strategi: 2021-2031

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi vil arbejde for tidssvarende, multifunktionelle og let tilgængelige faciliteter og lægger vægt på, at også handicappede eller sårbare borgere skal kunne udøve deres aktiviteter på lige fod med andre.

Handlingstiltag for idrætsfacilitetspolitik

 • Udarbejde facilitetsstrategi
 • Optimere facilitetsudnyttelse
 • Indtænke folkeoplysende aktiviteter i alle nybyggerier

Målsætning for facilitetsstrategi

Egedal Kommune har lavet en udviklingsplan for kommunens idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter. I denne plan er der fire fokusområder med målsætninger og konkrete handlingstiltag på facilitetsområdet:

1) Aktivitetsudvikling – en bred vifte af aktiviteter til alle borgersegmenter.

 • Styrke aktiviteter på tværs af foreninger, og mellem kommune og foreninger
 • Øget adgang til faciliteter for den selvorganiserede idræt

2) Proaktiv kommunikation – der når alle målgrupper.

 • Formidling af faciliteter, aktiviteter og foreninger på en tværgående platform – udvikling af eksisterende kommunikationsplatforme
 • Kommunikation skal indtænkes i faciliteterne – synliggørelse af faciliteten ude i virkeligheden, samt øget fokus på, hvordan man inviteres ind i faciliteten

3) Organisations- og driftsudvikling – en transparent organisering og en omstillingsparat drift

 • Mere fleksibel brug af faciliteter – fx med inddelinger, så samme facilitet kan udnyttes af flere brugergrupper samtidigt

4) Facilitetsudvikling – en indsats på alle niveauer

 • Facilitetsudvikling foregår på både et planlægnings- og et projektniveau
 • Vekselvirkning mellem strategisk arbejde på kommunalt niveau og facilitetsudvikling på lokalt niveau

Særligt målsætninger på for 4. fokusområde udpensles.

Egedal Kommune har fokus på den geografiske og demografiske sammensætning og fordeling i kommunen. Med udgangspunkt i disse faktorer, opstiller kommunen forskellige kategorier af faciliteter og facilitetsgrupperinger på projektniveauet, som skal være styrende for facilitetsudviklingen. Disse kategorier er:

 • Ruter
  • Det foreslås at netværket af ruter og stier i Egedal udbygges, og at der tilknyttes faciliteter, som understøtter kultur, oplevelser, læring, sport, idræt og bevægelse i naturen.
 • Trailcentre og pitstops
  • Det foreslås at der udvikles en række trailcentre og mindre pitstops, som danner base for idræt, kultur, bevægelse og fritid i naturen.
 • Mangfoldige magneter
  • Idrætscentrene Stenløse, Ølstykke og Smørum styrkes og udvikles til Mangfoldige Magneter, med henblik på at øge fællesskabet og skabe mere sammenhængskraft i hele byområdet.
 • Mini magneter
  • I Ganløse udvikles idrætscenteret til en mini magnet, med samme formål som magneterne, men med et mindre befolkningsmæssigt opland.
 • Lokalcentre
 • Mødesteder
 • Specialfaciliteter
  • Spejderhuse, skydefaciliteter, fodboldklubhuse, softballanlæg, atletikanlæg, tennisfaciliteter og andre specialfunktioner bør jf. kommunens strategi om multifunktionelle kvadratmeter udvikles med henblik på at skabe flerbrug. Der bør arbejdes konkret på hvordan man skaber en høj anvendelsesgrad af faciliteterne alle dage fra 8-22.
 • Kulturhuse og biblioteker
 • Skolefaciliteter
 • Udviklingsplanen bruger blandt andet eksempler på vellykkede projekter i andre kommuner for hver kategori, hvilket fungerer som inspirationskatalog for kommunens eget arbejde på facilitetsområdet.

Handlingstiltag for facilitetsstrategi

For at opnå målsætningerne, er der opstillet forslag til en realiseringsplan for de fire fokusområder, og denne realiseringsplan tager form som tidslinjer for hvert fokusområde. Dette er dog kun et forslag, da processen er bør styres af politiske prioriteringer.

Aktiviteter:

 • 2021: Arbejdet med udvikling af nye aktiviteter planlægges i folkeoplysningsudvalget og der oprettes evt. lokale og/eller interessebårne samarbejdsudvalg.
 • 2023: Evaluering og videre udvikling
 • 2024-2031: Løbende udvikling og evaluering

Kommunikation:

 • 2021-2022: Platform til markedsføring af kommunens foreninger og aktiviteter undersøges. Eksisterende platforme evalueres og undersøges som potentiale for videre udvikling. Alternativt oprettes ny platform. 
 • 2022-2024: Synlighedstiltag i faciliteter
 • 2022-2031: Løbende vedligehold og udvikling af fælles platform

Organisering og drift:

 • 2021: Tilpasning af booking, og genhusning af foreninger, der bruger lokaler på de skoler, der lukkes
 • 2022: Evaluering af booking
 • 2023: Opstart af fælles værtskaber på Søhøj og Balsmose lokalcentre
 • 2024-2031: Løbende evaluering, videreudvikling og opstart af nye fælles værtsskaber

Faciliteter

 • Planlægningsniveauet er præget af understøttende analyser og screeninger (by- og landskabsudviklingsprojekter, samt eksisterende kommunale bygninger), der skal understøtte projektniveauet
 • Projektniveauet indeholder konkrete handlingstiltag og projekter for alle kategorierne fra målsætningen.


Download politikken

Download strategien

Navn

Politik for idræts- og fritidsliv

Periode

2020-2025

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

I Esbjerg Kommune har vi i dag rigtigt mange faciliteter i form af idrætshaller, gymnastiksale og boldanlæg på landet, i byen og i naturen. Vi vil fremadrettet understøtte, at faciliteterne udnyttes bedst muligt.

Handlingstiltag

 • Sikre en højere udnyttelsesgrad af faciliteter gennem nye fleksible anvendelsesmuligheder.
 • Understøtte udviklingen af faciliteter til outdoor-aktiviteter.
 • Skabe større synlighed og tilgængelig af vores faciliteter og aktiviteter.


Download politikken

Navn

Kultur-, fritids- og idrætspolitik

Periode

2019-2023

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Plads til de uorganiserede, løst forankrede og individuelle motionister: Der findes mange former for motion og på Fanø skal der også være plads til de uorganiserede, løst forankrede og individuelle motionister der ønsker at bevæge sig i naturen. Fanø Kommune ønsker derved at gøre det nemmere og mere attraktivt at bruge naturen som aktivitetscenter.
 • Sundt fritidstilbud til børn og unge: Sundhed er noget der skal læres og derfor ønsker Fanø Kommune også, at alle børn og unge skal have mulighed for at være en del af et sundt fritids- og idrætstilbud
 • Idræt for alle: Alle borgergrupper på Fanø skal have mulighed for at dyrke idræt. Derfor vil Fanø Kommune understøtte de foreninger, der arbejder for at inkludere flere borgere i at dyrke idræt.
 • Gode faciliteter: På Fanø er der mange gode faciliteter til at dyrker motion og idræt både inde og ude. Fanø Kommune ønsker derved at sikre den bedst mulige udnyttelse af idrætsfaciliteterne samt skabe bedre rammer for at dyrke idræt i naturen.

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Fritids- og Idrætsstrategi

Periode

2020-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Faciliteterne er omdrejningspunktet for fælleskaber, samvær, aktiviteter, bevægelse og fordybelse. Favrskov Kommune ønsker at have attraktive faciliteter, der kan rumme flest mulige af borgernes behov og ønsker – til glæde for så mange som muligt.

Handlingstiltag

 • Udnyttelse af eksisterende
 • Udvikling af faciliteterne
 • Fleksible og multifunktionelle faciliteter


Download politikken

Navn

Kultur- og fritidspolitik

Periode

2020-2024

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

I årene fremover skal der arbejdes på at udvikle, forbedre og nytænke faciliteterne. Undervejs i denne udvikling skal der tænkes i det offentlige rums anvendelsesmuligheder og tilgængelighed. Alle skal have mulighed for at kunne deltage i de mange aktiviteter, som udvikler fællesskabet og glæden. I denne udvikling skal vi have for øje, at vilkårene for benyttelsen af faciliteterne forandres i takt med ændrede vaner og tendenser.

Handlingstiltag

 • Vi har en aktiv rolle i udvikling af faciliteter og bevarer faciliteternes høje anvendelse.
 • Løbende vedligeholde faciliteterne, så de er tidssvarende og tilgængelige for flest mulige.
 • Skabe nye samarbejder og partnerskaber.
 • Styrke fredelige og trygge fællesskaber og mødesteder.


Download politikken

Navn

Kultur- fritids og sundhedsfremmepolitik

Periode

2020-2023

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Alle borgere skal have mulighed for et aktivt liv med bevægelse og motion

Handlingstiltag

 • investere i fritids- og idrætsfaciliteter f.eks. Gymnastikkens Hus i Kokkedal, kunstgræsbaner i Humlebæk, padelbaner i flere bysamfund samt fortsætte forberedelserne til opførelsen af en evt. svømmehal i Nivå.
 • optimere brugen og udnyttelsen af vores fritids- og idrætsfaciliteter, så de kommer endnu flere borgere til gode.
 • skabe sundheds- og trivselsfremmende miljøer i vores bolig- og naturområder, der indbyder til fysisk aktivitet, leg og bevægelse.


Download politikken

Navn

Kultur- idræts- og fritidspolitik

Periode

2016-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi ønsker, at endnu flere borgere får glæde af inspirerende og udviklende faciliteter. Vi ønsker, at vore faciliteter kommer flest muligt til gode og også tilgodeser handicappede borgere.

Handlingstiltag

 • Forbedre idrætsfaciliteter såvel ude som inde, så et større antal borgere får lyst til og mulighed for at dyrke idræt
 • Understøtte den uorganiserede idræt bl.a. gennem udvikling af byrum og åbne idrætsarenaer i hele kommunen
 • Udnytte idrætsfaciliteterne i lokalområderne fuldt ud, bl.a. i et samarbejde med skolerne


Download politikken

Navn

Politik: Idræts- og bevægelsespolitik

Strategi: Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter på Frederiksberg 

Periode

Politik: 2019-2022

Strategi: 2022-

Målsætning 

Politik: 

Vi skal løbende have fokus på at optimere facilitetsudviklingen, så flest muligt kan dyrke idræt. Dels ved at vedligeholde og optimere udnyttelsen af eksisterende faciliteter, dels ved at bygge nye faciliteter og skabe byrum, der ansporer til bevægelse. 

Strategi:

Frederiksberg Kommune har tre fokusområder i sin facilitetsstrategi: 

 • Kapacitetsudvidelse – flere idrætsfaciliteter på Frederiksberg 
  • Flere faciliteter til idræt og motion på Frederiksberg 
  • Attraktive og synlige faciliteter som ansporer til idræt og motion i byrummet 
  • Tværkommunale samarbejder i planlægningen af nye faciliteter til idræt og motion.

 • Udnyttelse af faciliteter
  • Fokus på viden om og opfølgning på anvendelsen af faciliteter
  • Opkvalificering af faciliteter - især på skoler 
 • Vedligeholdelse af faciliteter 
  • Løbende prioritering af renovering og vedligeholdelse af byens idrætsanlæg 
  • Udvikling af faciliteter, mens vi renoverer dem 

Handlingstiltag

Politik:

 • Dels ved at vedligeholde og optimere udnyttelsen af eksisterende faciliteter 
 • dels ved at bygge nye faciliteter og skabe byrum, der ansporer til bevægelse.

Strategi:

For hvert af de tre fokusområder, har Frederiksberg Kommune handlingstiltag, der kobler sig til hoved- og undermålsætningerne. 

 • Kapacitetsudvidelse – flere idrætsfaciliteter på Frederiksberg. Kan ske ved: 
  • At etablering af idræts- og motionsfaciliteter indgår som en fast del, når vi udvikler byen 
  • At bruge de små mellemrum i byen kreativt og afprøve midlertidige faciliteter 
  • At fokusere på værtskabet og arbejde med synlighed af aktive muligheder i byrummet 
  • At fokusere på et øget tværkommunalt samarbejde ift. Facilitetsudviklingen 
 • Udnyttelse af faciliteter. Kan ske ved: 
  • At øge kendskabet til anvendelsen af idrætsfaciliteterne og arbejde systematisk og bedre med udnyttelse af data 
  • At gymnastiksalene og støttefunktionerne løbende moderniseres og udvikles (særligt på skoler) 

 • Vedligeholdelse af faciliteter. Kan ske ved: 
  • At vedligeholdelsesplanen med jævne mellemrum opdateres ift. renoverings- og vedligeholdelsesbehovet 
  • At udvikle faciliteter til idræt og motion, når den eksisterende facilitetsmasse i kommunen renoveres eller udbygges 

Der henvises derudover løbende til tidligere, nuværende og fremtidige konkrete projekter på Frederiksberg i forbindelse med handlingstiltagene. Derudover er der også et gennemgående fokus på forskellige lokale udfordringer i Frederiksberg Kommune. Dette omhandler f.eks., at der i kommunen er tæt bebyggelse, mangel på ledigt areal og grønne områder og afstand til vand. 

Frederiksberg Kommune har også nogle tværgående principper, der skal være styrende for facilitetsområdet: 

 • Systematisk analyse og viden skal definere nuværende og kommende behov i udviklingen af tidssvarende faciliteter
 • Tilgængelighed og udvikling af nye og eksisterende faciliteter skal ses ud fra et multifunktionelt perspektiv, der tilgodeser flere brugergrupper 
 • Fokus på bæredygtige og klimaoptimerede løsninger, særligt ved udvikling og modernisering af faciliteter 

Download politikken

Download strategien

Navn

Folkeoplysningspolitik

Periode

2022-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Sikre tilgængelige faciliteter

Handlingstiltag

-

Download politikken

Navn

Fritidspolitik

Periode

2020-2023

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi skal have et fritidsliv med plads til udvikling, oplevelser og udfordringer. Vi skal udvikle vores rammer omkring fritids- og foreningslivet, så de bliver endnu bedre til at rumme vores forskellighed og understøtte mangfoldigheden. Vi skal skabe rum for betydningsfulde fællesskaber og livsglæde for alle borgere.

Handlingstiltag

 • Vi vil arbejde for at gøre det endnu lettere for borgerne og foreningerne, at orientere sig om de mange muligheder kommunens faciliteter byder på.
 • Vi vil have fokus på det særlige i lokalområder – og på det som binder os sammen på tværs i kommunen.
 • Vi vil udnytte fordelene i centerdannelse, samtidig med at vi giver plads til forskelligheden hos de enkelte foreninger. Faciliteterne skal være samlingssteder for os i lokalområder, men de skal også inspirere os til til fællesskab på tværs af kommunen. Vi vil prioritere tilgængelighed for alle i
  så mange af vores faciliteter som muligt. Særligt når nye projekter sættes i søen, eller eksisterende skal renoveres.
 • Vi vil arbejde for, at der skabes balance mellem beskyttelse og benyttelse af naturen.


Download politikken

Navn

Politik for kultur, idræt og fritid ("Vores Furesø")

Periode

2019-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

En forudsætning for et aktivt fritidsliv er, at der findes et tilstrækkeligt udbud af velegnede lokaler og faciliteter, der understøtter aktiviteten og det sociale samvær. Lokalerne skal være lette at booke og anvende for både foreninger og borgere, der ønsker mere uforpligtende og spontane aktiviteter.

Handlingstiltag

Kommunen samarbejder løbende med foreningerne om at optimere adgang til og bæredygtig drift af faciliteterne, også på energiområdet. Foreningerne skal involveres gennem brugergrupper og selvbetjeningsløsninger. Ansvars- og rollefordelingen vedrørende brug og drift af faciliteterne skal være tydelig.


Download politikken

Navn

Strategi for fritids- og friluftslivet

Periode

2019-2026

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Vi skal være kendt som et af Danmarks bedste områder for friluftsliv og motion i naturen - det aktive udeliv
 • Et unikt samarbejde og synergi mellem det organiserede foreningsliv og de selvorganiserede udøvere skal være med til at styrke foreningerne, og være et væsentlig middel til at styrke foreningerne og skabe flere fritidstilbud. Samarbejdet gør, at vi har fået en særlig synergi mellem vores fritids- og friluftsfaciliteter. De bruges til flere forskellige aktiviteter.

Handlingstiltag

 • Fysiske faciliteter til flere brugergrupper - fra hallen til madpakkehuset i skoven. Vi vil fokusere på faciliteter, hvor det selvorganiserede og organiserede fritidsliv mødes. Kan også være events o.l. hvor de forskellige grupper mødes.
 • Handlinger der fremmer muligheden for at dyrke det aktive udeliv.


Download politikken

Navn

Politik: Idræts- og bevægelsespolitik

Strategi: Facilitetsstrategi ”Gode rammer inviterer til bevægelse og fællesskab” 

Periode

Politik: 2017-2029

Strategi: 2019-2029

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Fremover skal en facilitetsstrategi sætte retning for arbejdet med at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og fællesskab. Idrætsfaciliteterne, naturen og byens rum skal inspirere og skabe muligheder for bevægelse for oplysningsforbund, foreninger, institutioner og kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne og bidrage til mangfoldige aktiviteter af høj kvalitet. Facilitetsstrategien skal sikre en hensigtsmæssig planlægning og forvaltning af idrætsfaciliteterne, så de mange positive effekter af idræt udnyttes bedst muligt. Faciliteterne skal kunne rumme træning, konkurrence og sociale fællesskaber for både foreningslivet og borgere uden for foreningslivet.

Handlingstiltag

Idræts- og bevægelsespolitik:

 • Nytænke og udnytte faciliteter, klubhuse og byens rum optimalt.
 • Udvikle digitale løsninger, der fremmer gennemsigtighed, fleksibilitet og alsidig brug af faciliteter.
 • Udvikle byens forskellige rum, så de indbyder til bevægelse.
 • Være i dialog med kommercielle aktører og udøvere, der dyrker selvorganiseret idræt, for at understøtte behov, tendenser og skabe de bedste udfoldelsesmuligheder.

Facilitetsstrategi:

 • Adgang og kapacitetsudnyttelse
  • Indføre digitale løsninger til måling af antal aktive i faciliteten.
  • Øge synligheden af ledig kapacitet.
  • Indføre incitamenter for afmelding af uudnyttede tider.
  • Undersøge mulighederne for færre lukkedage for de udendørs faciliteter.
  • Give andre aktører end de folkeoplysende foreninger mulighed for at leje ledige tider i de nærmeste 8 dage.
  • Indføre åbne haltider i flere faciliteter.
  • Fortsat udvikle foreningsportalen.
  • Motivere foreningerne til at afvikle flere aktiviteter uden for højsæsonerne.
  • Understøtte en træningskultur, som bidrager til optimal udnyttelse af kapaciteten.
  • Helårsanvendelse på udendørs anlæg.

 • Synliggørelse og formidling
  • Øge synligheden af aktiviteter og muligheder på de enkelte faciliteter.
  • Skabe en fælles oversigt over samtlige idrætsfaciliteter i kommunen.
  • Øget aktivitetssamarbejde mellem skoler og foreninger.
  • Afvikle åbne aktiviteter, der øger synligheden omkring faciliteterne.
  • Forbedre den fysiske skiltning af faciliteter.
  • Styrke samarbejdet på tværs af naturens aktører.

 • Fleksibilitet og alsidig brug
  • Kortlægge mulighederne for at udvikle eksisterende faciliteter til at kunne øge aktivitetsmængde og -niveau.
  • Kortlægge mulighederne for nye fleksibelt anlagte faciliteter.
  • Forbedre mulighederne for nye idrætter for at få adgang til faciliteterne.
  • Etablere sociale opholdssteder målrettet familier, børn, unge og ældre i forbindelse med idrætsfaciliteter.
  • Kortlægge behov og brugsmønstre i forbindelse med klubhuse samt undersøge hvilke eksisterende faciliteter, der kan egne sig til klubhusbrug.
  • Udvikle klubhusfællesskaber og belønne det gode klubhussamarbejde.
  • Forbedre muligheden for aktiv transport til skoler og institutioner.
  • Kortlægge ønsker og behov for faciliteter samt udvikle nye bevægelsesrum derefter.
  • Skabe synergi mellem traditionelle faciliteter, løberuter og aktivitetszoner.

 • Kvalitet og tilgængelighed
  • Udvikle digitalt overblik over adgangsforhold til idrætsfaciliteter.
  • Forbedre tilgængeligheden i eksisterende faciliteter.
  • Styrke tilgængeligheden til faciliteter i naturen og byens rum for personer med handicaps.
  • Styrke fællesskabet omkring brug og vedligeholdelse af naturen.
  • Tilpasse rengøringen den øgede udnyttelse af faciliteterne.
  • Undersøge brugertilfredsheden


Download politikken

Download strategien

Navn

Kultur, fritids- og idrætspolitik ("Rummelige fællesskaber og kreative frirum")

Periode

2018-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vil sikre gode og tidssvarende rammer og faciliteter for foreninger og andre fællesskaber

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Kultur- og fritidspolitik

Periode

2019-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Byen skal danne rum for mere bevægelse, kreativitet, musik samt idræt, kultur og leg bl.a. gennem smartere og klogere brug af faciliteter – inde og ude
 • Målet er, at der samlet set bliver plads til flere brugere og flere aktiviteter på de samme kvadratmeter.

Handlingstiltag

 • Have fokus på helhedstænkning når der skal investeres og renoveres ifm. idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner, klubhuse, udendørs faciliteter og grønne områder.
 • Arbejde for at flere lokaler/bygninger indrettes fleksibelt for at sikre øget brug
 • Forbedre information om lokaler og faciliteter til brugerne
 • Gøre det mere attraktivt at anvende naturområder og byrum til aktiviteter.


Download politikken

Navn

Politik: Kultur- idræts- og fritidspolitik

Strategi: Facilitetsstrategi for Greve Kommune (OBS: Lavet af Idræts- og FritidsSekretariatet i Greve og dermed ikke politisk forankret i kommunen.

Periode

2019-2022

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi tror på at kvalitet og mangfoldighed er vigtigt for, at vi kan appellere til borgerne, så alle finder relevante og spændende aktiviteter at deltage i, og dette i gode faciliteter. Derfor vil vi have fokus på, at der er en farverig palette af tilbud tilgængelig for borgere i alle aldre. Derudover vil vi fokusere på samarbejder på tværs i forhold til at udvikle aktiviteter og brug af veldrevne faciliteter. Facilitetsstrategien er udarbejdet i tråd med Greve Kommunes ejendomsstrategi med ambition om ”kloge kvadratmeter”, og hænger sammen med handleplan 2.3 i Greve Kommunes nuværende Idræts- og Fritidspolitik, hvor der bl.a. er beskrevet følgende indsatser:
 1. Arbejde for, at faciliteter til idræt og fritid, ude som inde, fremstår tidssvarende og imødekommer ønsker og behov hos forskellige brugergrupper.
 2. Kvalificere prioriteringer på facilitetsområdet med input fra undersøgelser på området og input fra idrættens og fritidens interessenter.

Handlingstiltag

Facilitetsudnyttelse:
 • At nye faciliteter planlægges og anlægges ud fra et flerfunktionelt perspektiv.
 • At sikre bedre udnyttelse ved udvikling af flerfunktionelle muligheder omkring eksisterende faciliteter.
 • At bruge faciliteterne på flere tidspunkter af døgnet og i løbet året.
Renovering og vedligeholdelse af faciliteterne:
 • At kommunen har gode standarder for renoverings- og vedligeholdelsesniveauet af faciliteterne.
 • At kommunen har et passende rengøringsniveau af idræts- og fritidsfaciliteterne til glæde og gavn for brugere og besøgende.
 • At faciliteterne holdes funktionsdygtige, så brugerne føler det rart og anvendeligt.
Facilitetsbehov:
 • At der sikres bedre adgang og tilgængelighed for personer med handicaps i forbindelse med ombygning og etablering af idræts- og fritidsfaciliteter.
 • At der er indbydende rammer til socialt ophold, og mulighed for at inspirere børn og unge, der ikke umiddelbart tiltrækkes af de ”traditionelle” idræts- og fritidsaktiviteter.
 • At sikre bedre parkering og trygge forhold ved faciliteterne.
 • At faciliteterne rummer både den organiserede, traditionelle foreningsidræt og samtidig er fleksibelt tilgængelig for selvorganiserede udøvere.
 • At kommunen altid bestræber sig på at informere og inddrage brugerne ifm. Facilitetsbyggeri, samt at understøtte borgere og foreningers initiativ til at etablere nye faciliteter.
 • At skabe inspirerende ”outdoor”-rammer ved udvikling af fritidsaktiviteter og rekreative muligheder i naturen samt ved og i vandet.
 • At indretning af faciliteterne sker ud fra tanken om, at brugerne skal inspireres, samt at der kan afvikles flere aktiviteter.
 • At kommunen ifm. skolerenovering, -ombygning eller nybyggeri skal inddrage mulighed for idræts- og fritidsaktivitet.
 • At specialfaciliteter anlægges forskellige steder i kommunen.
Formidling og synliggørelse af faciliteterne:
 • At alle kommunens borgere let kan få kendskab til idræts- og fritidsfaciliteterne i kommunen, og til enhver tid kan finde oplysninger om åbningstider, priser og regler for benyttelse af de enkelte faciliteter.
 • At kommunen satser på synliggørelse af havne og strande ift. At tiltrække turister både fra land og søsiden.

Download politikken

Download strategien

Navn

Idrætspolitik

Periode

2013-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Gribskov Kommune er kendetegnet ved en unik natur, der ses som ramme for aktivitet og udfoldelse. Det er Gribskov Kommunes vision, at borgerne tilbydes mulighed for at være aktive i og omkring idrætsfaciliteterne, men i høj grad også i det åbne land, hvor veje, stier, skove og strande bruges til idræts- og motionsaktivteter.
 • Aktive byrum er i fokus. Byrummet ses som scene for fritids. og idrætsudøvelse. I forbindelse med udbygning af boligområder og ændring af bymiljøet tænkes etableret kreative områder og faciliteter, hvor borgerne motiveres og inspireres til at være fysisk aktive.
 • Både faste og flytbare faciliteter skal gøre bevægelse og motion mulige. Idrætsfaciliteterne skal udvikles fleksibelt, således at de matcher idrætsudøvernes ønsker og de nye tendenser. De selvejende faciliteter skal med egenindtægt bidrage til at styrke denne udvikling. Faciliteterne bør anvendes optimalt og på tværs af foreninger, institutioner, selvorganiserede brugere og erhvervsliv.

Handlingstiltag

 • Aktivitetsniveauet øges i såvel de kommunale og de selvejende faciliteter, hvor det er muligt. Det er således med til at skabe et sundt økonomisk grundlag for de selvejene hallers drift.
 • Gribskov Kommunes tilskudsmodel for de selvejende haller, er delvis aktivitetsafhængig og skaber dermed incitament for egenindtægt.
 • Gribskov Kommune arbejder på, at der er lige økonomiske betingelser for foreninger, om de anvender kommunale, selvejende eller egne faciliteter.
 • I Gribskov Kommune skal faciliteterne, kommunale, egne som selvejende udnyttes så optimalt og fleksibelt som overhovedet muligt bl.a. ved idrætsværesteder i de selvejende haller i de tidlige eftermiddagstimer.
 • Alle faciliteter bookes i samme bookingsystem, og foreningerne og andre brugere booker kun den ene tid de reelt har brug for. Tider, der ikke anvendes afbookes, så andre har mulighed for at anvende lokalerne. Eksempelvis kan faciliteterne anvendes af ældre eller daginstitutioner/skoler i formiddagstimerne.
 • Alle faciliteter i Gribskov Kommune kan bruges af alle foreninger/institutioner uanset lokalt tilhørsforhold.
 • Gribskov Kommune skal være en aktiv samarbejdspartner ved anlæg af nye idrætsfaciliteter eller udvidelse og/eller renovering af ældre faciliteter. Det sikres, at lovkrav følges, og at faciliteterne er tilgængelige for mennesker med handicap således, at der er mulighed for handicapidræt i Gribskov Kommune.
 • Gribskov Kommune understøtter den selvorganiserede idræts behov for faciliteter. Gerne i samarbejde med foreningslivet.
 • Udendørsfaciliteter er vigtige for øget aktivitet og er et ad Gribskov Kommunes fremtidige fokusområder. Muligheden for at dyrke idræt og motion tænkes således ind i udviklingen af faciliteter, i byrum, boligområder og brug af naturen. I alle byer skal der være arealer til motion og leg f.eks. på græsarealer og parkeringspladser.
 • Foreningerne kan have fordele ved fællesskaber i tilknytning til idrætsfaciliteterne og der skal arbejdes på, at faciliteterne indeholder fællesområder i stedet for særskilte klublokaler til hver forening, således at det giver synergier og bedre lokaleudnyttelse.


Download politikken

Navn

Idrætspolitik

Periode

2017-2025

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Etablering, drift og organisering af idrætsfaciliteterne.
 • Adgang til og brug af idrætsfaciliteterne.
 • Kvaliteten af kommunes idrætsfaciliteter.
 • Synliggørelse og formidling af idrætsfaciliteternes aktivitetsmuligheder.

Handlingstiltag

Idrætspolitik:

 • Fastlægge en vedligeholdelses- og moderniseringsplan, når der etableres nye faciliteter, og dertil skal der afsættes den fornødne økonomi.
 • Optimere brugen af faciliteter og booking for både organiserede, selvorganiserede og sportsturister.
 • Etablere en fælles ”task-force” på tværs af relevante afdelinger, som skal sørge for, at faciliteterne har flere funktioner og at der er driftsmidler til at drive faciliteterne.
 • Prioritere gode adgangsforhold og bevægelsesmuligheder til skove, kyster, havne og andre rekreative områder.
 • Indrette byen og naturens rum, så det motiverer til bevægelse, og så idrætslivet bliver en naturlig del af byrummet.
 • Prioritere og udvikle samlingssteder, som understøtter og plejer den sociale del i foreningerne.
 • Synliggøre kommunens faciliteter, aktiviteter og motionsmuligheder via et nyt brugervenligt bookingsystem, apps samt informationstavler.

Facilitetsstrategi:

 • Etablering, drift og organisering af faciliteterne:
  • Analyse af nuværende faciliteters anvendelse gennemføres
  • Når der planlægges nye områder fx havne, parker, skove og skolegårde, skal idræts- og bevægelsesfaciliteter være en del af målsætningen
  • Centre og politiske udvalg indtænker idrætsfaciliteter, som kan bruges af alle (naturfaciliteter) i deres politikker.
  • Centre rådfører sig med Fritid ved planlægning af idrætsfaciliteter
  • Fælles ”task-force” etableres på tværs af relevante afdelinger, som via en tværfaglig indsats sørger for, at gøre idrætsfaciliteter flerfunktionelle og at der er driftsmidler til at drive faciliteterne.
  • Renovering, modernisering og nyetablering af idrætsfaciliteterne prioriteres dér, hvor flest muligt får gavn af idrætsfaciliteterne.
  • Nye projekter skal altid behandles på borgermøder
  • Handicaprådet har indflydelse på etablering af nye faciliteter og renovering af eksisterende
  • Minimum to haller i kommunen er handicapvenlige
  • Minimum en svømmehal i kommunen er handicapvenlig
  • Etablere elektroniske løsninger, som kan skabe rammerne for et multifunktionelt perspektiv.
  • Hvert år vælges ét af kommunens anlæg, hvor fokus rettes på at gøre det mere multifunktionelt det kommende år.
  • Skabe rammer, hvor der kan arbejdes på tværs af faciliteter
  • Der skal sættes en undersøgelse i gang vedr. behovet for rammer til sociale aktiviteter
  • Der skal etableres flere idrætsfaciliteter og bevægelseszoner på Evigheden med aktivitetsmuligheder for alle aldre.
  • Forprojektpulje undersøges, så flere kan søge penge til forprojekter med henblik på flere aktivitetsmuligheder i naturen og byens rum.

 • Adgang til og brug af faciliteterne
  • Aktivitetsmuligheder for hele familien skal synliggøres ved fysisk skiltning, udnyttelse af arealer og kortlægning af idrætsfaciliteter.
  • Evigheden (Nr. Boulevard nr. 1, 4800) skal omformes til at være en aktivitetsplatform for hele familien.
  • Muligheden for etablering af flere multibaner i kommunen undersøges.
  • Aktivitetsområdet Bavnehøj skal løbende fornys med aktiviteter for hele familien.
  • Vi skal udvikle incitamenter for afmelding af uudnyttede tider enten af økonomisk karakter eller som opfordring til glæde for sig selv og andre.Vi indfører et nyt brugervenligt bookingsystem til gavn for foreningslivet, de selvorganiserede og sportsturisterAdfærdsændring i forhold til at få flere aktiviteter i samme tidsrum.Generationsudnyttelse i forhold til aktiviteter (foreningsudvikling).
  • Åben Hal-projektet (forlængelse af åbningstider, kortere varsel for bookinger, afklaring af forudsætninger, online bookingløsninger)
  • Der skal udvikles en præsentationsvideo over de faciliteter vi har.
  • Prioritere gode adgangsforhold og bevægelsesmuligheder til skove, kyster, havne og andre rekreative områder.
  • Undersøge muligheden for at sætte en undersøgelse i gang vedr. behovet for rammer til sociale aktiviteter.
  • Ved nybyggeri prioriteres der gode og tidssvarende sociale rammer
  • Ved eksisterende faciliteter tænkes bedre udnyttelse af faciliteter i en sammenhæng.
  • Udvikle digitale løsninger, som kan skabe rammerne for et multifunktionelt perspektiv.
  • Skabe rammer, hvor der kan arbejdes på tværs af faciliteter

 • Kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter
  • Udarbejdelse af drifts- og moderniseringsplan for samtlige faciliteter med hensyn til at blive multifunktionelle.
  • Strategi for flerårige moderniseringsplaner på alle faciliteter.
  • Ved nyetablering skal der fra dag 1 fastlægges en vedligeholdelses- og moderniseringsplan og der skal afsættes den fornødne økonomi. Eksempelvis gennem en opsparingspulje.
  • Udarbejde årlige analyser af faciliteternes standarder.
  • Der udformes et antal videoer, som beskriver vedligeholdelsesprocesserne, så brugerne kan få et indblik og forståelse for processerne.
  • Der skal afsættes en nedre grænse for vedligeholdelse ellers lukning.
  • Optimering af teknikken i idrætsanlæggene, så den er tidssvarende
  • Ved modernisering og renovering af idrætsfaciliteterne skal de faciliteter, som har mulighed for at understøtte talent- og elieidrætten prioriteres
  • Kontinuerlig kontrol med hallerne og omklædningsrummene, så de holdes funktionsdygtige og er rare at være i for brugerne.

 • Synliggørelse og formidling af idrætsfaciliteternes aktivitetsmuligheder
  • Projekt åbne haller
  • Analyse af nuværende faciliteters anvendelse
  • Idrætsfaciliteterne i kommunen skal kortlægges evt. gennem voresguldborgsund.dk – så det bliver muligt og nemt for alle for at få et overblik over hvilke faciliteter og muligheder kommunen byder på.
  • Aktiviteter for alle borgere skal synliggøres ved fysisk skiltning, udnyttelse af arealer og kortlægning af idrætsfaciliteter
  • Idrætsfaciliteterne skal synliggøres gennem hjemmesiden voresguldborgsund.dk
  • Der skal udformes en fælles indgang, der skal fungere som en samlet indgang for alle brugere af kommunens idrætsfaciliteter
  • Der skal reklameres rundt om i byen og naturens rum, for hvilke puljer , foreningslivet og selvorganiserede motionister kan søge.
  • Der er en nem og tilgængelig adgang til forvaltning


Download politikken

Download strategien

Navn

Politik for det folkeoplysende område

Periode

2022-2025

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

-

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Idrætsstrategi

Periode

2021-2025

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi vil fortsætte med at understøtte idrætsaktiviteter i naturen udbudt af foreninger og selvorganiserede, samt udvikle mulighederne ved at opsøge nye partnerskaber. Vi vil også styrke rammerne for vores foreninger, herunder faciliteter og tilskudsmuligheder, så de stadig, og med styrket kraft, kan være samlingssted for udfoldelse af idræt, fælles oplevelser og socialt samvær.

Handlingstiltag

 • Arbejde for, at kommunens idrætsfaciliteter er multifunktionelle og handicapegnede, indbyder til socialt samvær, og at de udvikles med henblik på at facilitere nye samarbejder på tværs af foreninger.
 • Arbejde for, at faciliteterne også inspirerer til, at selvorganiserede grupper kan benytte dem i forbindelse med deres aktiviteter på tidspunkter, hvor skoler og foreninger ikke benytter faciliteterne.
 • Udvide mulighederne for at dyrke idræt og motion i naturen og byrummet hele året. Samtidig skal det gøres let for den enkelte bruger at få overblik over de mange muligheder for aktivitet.
 • Sikre involvering af foreningerne og brugerne ved renovering og nybyggeri, så der bygges til eksisterende og fremtidige behov.
 • Arbejde for, at det er let af få adgang til idrætsfaciliteter og klublokaler, herunder at det skal være let at booke og afmelde tider.
 • Arbejde for, at der sker en god udnyttelse af faciliteterne og så vidt muligt sørge for, at der altid er aktivitet i vores haller, på vores baner, i klubhusene osv.
 • Gøre plads og inspirere til nye aktører og aktiviteter, der tiltrækker nye målgrupper.
 • Optimere brugen ved, at flere foreninger/aktiviteter anvender samme facilitet, herunder sammenlægge faciliteter, for at skabe de bedst mulige betingelser for videreudvikling.
 • Arbejde for, at det er transparent, hvordan der fordeles lokale- og haltider, og at de tildelte tider bruges og ellers tildeles andre.
 • Videreudvikle vores brugsretsaftaler, som beskriver retningslinjer og gensidig forpligtigelse i forbindelse med udlån af lokaler.


Download politikken

Navn

Politik: Folkeoplysningspolitik

Strategi: Facilitetsstrategi

Periode

Politik: 2019-

Strategi: 2018-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Faciliteter er en vigtig forudsætning for at styrke nuværende og sikre kommende fællesskaber
 • Fleksibilitet er et grundvilkår i arbejdet med etablering af nye faciliteter eller sikre adgang til eksisterende anlæg
 • Afstand er et vigtigt tilgængelighedskriterium, og på den ene side skal der være flerfunktionelle i alle lokalområder og på den anden side kan specialfaciliteter godt begrænses i antal

Handlingstiltag

 • Optimere udnyttelsen af eksisterende faciliteter
 • Lave grundig kortlægning og efterfølgende formidling af eksisterende faciliteter
 • Kæde udendørs og indendørs anlæg sammen ved renovering
 • Sikre renoveringsunderstøttende tilskudsordninger
 • Etablere kompetenceforløb for medarbejderne i selvejende haller
 • Etablere netværk til vidensdeling på tværs af de selvejende haller
 • Lave en foreningsdag
 • Placere nye faciliteter strategisk


Download politikken

Download strategi

Navn

Idræt- og fritidspolitik

Periode

2017-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Helsingør Kommune ønsker at arbejde for at de kommunale og selvejende idræts- og fritidsfaciliteter udnyttes optimalt.

Handlingstiltag

 • Synliggøre og fremme de selvorganiseredes adgang til faciliteter og anlæg i nærmiljøet, byrummet og naturen
 • Arbejde på at synliggøre selvorganiseredeidræts- og fritidsaktiviteter samt skabe adgang til faciliteter i kommunen for selvorganiserede via Helsingør kommunes medieplatform.

Download politikken

Navn

Idrætspolitik

Periode

2015-2021

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Der er behov for en strategi for idrætsfaciliteterne som faciliterende rammer.

 • At idrætsfaciliteterne rummer både den organiserede, traditionelle foreningsidræt og samtidig er fleksibelt tilgængelig for både selvorganiserede idrætsudøvere og anderledes organiserede udviklingsaktiviteter.
 • At faciliteterne i 2021 i videst mulige omfang er åbne 24-7 med fleksibel selvbetjent adgang.
 • At udviklingen af faciliteter tegner linjer på den lange bane med et multifunktionelt perspektiv.
 • At der er inspirerende rammer til socialt ophold i og omkring de større idrætsfaciliteter.
 • At udnyttelsesgraden i 2021 er steget til 90 % i tidsrummet kl. 16 – 21 i hverdage, og til 70 % i dagstimerne

Handlingstiltag

 • Udarbejdelse af en facilitetsstrategi for de nuværende idrætsfaciliteter indeholdende vedligeholdelses- og renoveringsplaner
 • Idrættens aktører drøfter prioriteringen af anlægsmidler på idrætsområdet på Idrætsforum
 • Samarbejde med omegnskommuner om etablering af tidssvarende idrætsanlæg til idrætsgrene, som ikke eksisterer i alle kommuner samt synliggørelse af dette samarbejde
 • Herlev Idrætscenter igangsætter evt. selv aktiviteter og bringer ledig kapacitet i spil
 • Ude- og byrum, der motiverer til aktivitet som et grundlæggende element i byudviklingen samt specifikt i om- og udbygningen af idrætsfaciliteterne
 • Fordelingsreglerne revideres med udgangspunkt i de ændrede behov og prioriteringer skitseret i idrætspolitikkens målsætninger


Download politikken

Navn

Idræts- og fritidspolitik

Periode

-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Der skal være aktiviteter og faciliteter til gavn for alle. Her tænkes også på de borgere, som ikke pt. deltager aktivt i kommunens idræts- og fritidsliv.

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Idræts- og bevægelsespolitik

Periode

2022-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi drømmer om at skabe fælles fremtidssikrede rammer med mange anvendelsesmuligheder. Vi drømmer om at gøre det muligt at dyrke idræt året rundt, ”24-7”. Vi drømmer om at skabe rammer for alle, der understøtter socialt samvær og møder på tværs af generationer.

Handlingstiltag

 • Arbejde for at muligheder for oplevelser, leg og bevægelse tænkes med i eksisterende og nye byrum og i naturområder samt udnytte teknologien til f.eks. apps, der understøtter disse muligheder
 • Fremme optimal udnyttelse af eksisterede faciliteter
 • Have fokus på multifunktionalitet og sameksistens på tværs af mange bruger- og målgrupper i samarbejde med idrætten (kloge m2)
 • Fremme mulighederne for spontane aktiviteter i relation til den organiserede idræt – f.eks. ved at aktivere forældre, der følger deres børn til sport
 • Inddrage og samarbejde med brugere, foreninger og lokalområder i udviklingen af nye projekter
 • Udvikle partnerskabsmuligheder både med andre kommuner men også internt imellem forskellige institutioner og foreninger
 • Udvikle andre og måske mindre facilitetstyper, som f.eks. mindre boldbaner, der kan indpas ses på mindre pladskrævende områder
 • Sikre at nye faciliteter både kan servicere nuværende og fremtidige brugere og dermed imødekomme fremtidige behov og fritidsvaner
 • Arbejde på at fordelingen af nye idrætsfaciliteter både sikrer faciliteter til de små byer og til de mange, der bor i den største af vore byer
 • Arbejde på at Hillerøds mange natur- og udendørsområder er gjort tilgængelige som aktivitetsområder for både foreninger og selvorganiserede – f.eks. gennem skiltning og belys- ning samt et veludviklet cykel- og gangstinet.

Download politikken

Navn

Fritids- og folkeoplysningspolitikken ("Fritid og fællesskab")

Periode

2019-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Til et mangfoldigt fritidsliv hører gode faciliteter, der kan løfte opgaven. Faciliteterne skal både fungere til de mange brugere, men også til nicherne og til nye aktiviteter, der endnu ikke har bidt sig fast som etableret fritidstilbud. Fritidsfaciliteter er ofte dyre at etablere og kræver mange ressourcer i den daglige drift. Derfor er det er nødvendigt at prioritere og så vidt muligt anvende eksisterende kommunale lokaler, under hensyntagen til geografi og lokalernes egnethed. Der skal være adgang til fritidstilbud i hele Hjørring Kommune. Af samme grund priori- terer vi, at der er faciliteter til de største og mest almindelige fritidsaktiviteter både i de større og mindre byer. Særligt for nye og mindre fritidsaktiviteter kan det være van- skeligt at gennemføre aktiviteterne flere steder i kommunen. Hjørring Kommune vil via dialog understøtte samarbejdet mellem foreninger og grupper, så vi sammen får skabt gode vilkår, også for de mindre aktiviteter.

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Kultur- og fritidspolitik

Periode

2017-2027

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Idrætsfaciliteterne i kommunen skal udvikles, så det afspejler vores forskellige behov og mobilitet. De basale rammer skal være til stede i nærområderne, men samtidig bør der satses på faciliteter til specialiserede idrætsgrene, der tiltrækker brugere på tværs. Skoler og foreninger er naturlige samarbejdspartnere i denne udvikling, der både handler om at skabe fælles løsninger af høj kvalitet og om at sikre, at så mange brugere som muligt får glæde af faciliteterne på alle tider af døgnet, ugen og året.

Handlingstiltag

 • Vi vil udnytte vores fjord og natur til at understøtte rekreative oplevelser.
 • Vi vil skabe attraktive udflugtsmål både til lands og på vand, der giver mulighed for at dyrke flere typer af aktiviteter på samme tid.
 • Vi vil fremme muligheden for selvorganiseret aktivitet i kommunens faciliteter og anlæg.
 • Vi vil understøtte etablering af faciliteter, som lokalområderne tager initiativ til.
 • Vi vil samarbejde med borgere, foreninger, aftenskoler og folkeoplysningsudvalget om forbedring og udvidelse af stisystemer og styrke sammenhæng og tilgængelighed, så flere får glæde af naturområder og idrætsfaciliteter.
 • Vi vil øge kommunikation og synlighed gennem skiltning og digitale kortfunktioner, der samtidig formidler stedernes kulturhistorie.


Download politikken

Navn

Politik: Folkeoplysningspolitikken

Strategi: Facilitetsstrategi

Periode

Politik: -

Strategi: 2021-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • den daglige motion skal medtænkes i kommunens udbygning og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter, boligområder, rekreative områder, cykel- og gangstier mv.
 • prioritere indsatsen for de grupper, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale handicaps ikke kan modtage tilbud om bevægelse og motion på lige vilkår med andre
 • der skabes grundlag for en optimal udnyttelse og anvendelse af de eksisterende idrætsanlæg, samt øvrige motionsfaciliteter på skoler og institutioner
 • kommunens idrætsfaciliteter gøres tilgængelige for alle borgere, de foreningsbaserede, de selvorganiserede og de individuelle udøvere

Handlingstiltag

Folkeoplysningspolitikken

 • Der vil derfor blive arbejdet for at sikre nemmere adgang til at booke ledige lokaler og faciliteter digitalt
 • borgerne har let adgang til idræts- og motionsfaciliteterne
 • der etableres motionsvenlige legepladser i boligområderne
 • idrætsfaciliteterne er indrettet og drives så de både appellerer til den foreningsbaserede og den selvorganiserede idræt og motion
 • Vi arbejder hen imod, at der sikres let adgang til nære og ældrevenlige sportsfaciliteter
 • Vi arbejder hen imod, at der sikres adgang til sportsfaciliteterne for handicappede
 • idrætsfaciliteter er åbne for alle borgere i kommunen
 • borgere og foreninger kan "selvbooke" de frie timer i kommunalt støttede haller og idrætsfaciliteter.

Facilitetsstrategi

 • En ny tilskudsmodel med fokus på at skabe incitamenter for en bedre udnyttelse af faciliteten – også aktiviteter, der ligger uden for de aktiviteter, som faciliteten er bygget – med særlig fokus på at hente sociale gevinster
 • I forbindelse med renovering af faciliteter bør der tænkes i at skabe mulighed for fleksibel/multifunktionel anvendelse af faciliteten, således at den kan anvendes til flere formål og til nye målgrupper. Man bør således også tænke på at ”aktivere” evt. spildplads (mødelokaler, gangarealer m.m.).
 • For at skabe mere overblik og større synlighed for borgere, brugere og foreningsledere etableres elektronisk og online booking af alle de lokaler, som støttes økonomisk af Holstebro Kommune. Dette gør sig gældende for både kommunalt ejede lokaler og lokaler beliggende i selvejende faciliteter, som samarbejder med Holstebro Kommune om foreningernes brug af facilitetens lokaler.
 • Der kan med fordel arbejdes i retning af en kultur, hvor foreningerne og borgernes gøres mere mobile i forhold til at skabe en bedre benyttelse – blandt andet ved at indføre et fælles bookingsystem, hvor kommunens borgere og foreninger har mulighed for at finde ledige tider i samtlige af kommunens idrætsfaciliteter.
 • Der kan med fordel igangsættes et analysearbejde henimod at få ændret tilskudsmodellen for de selvejende faciliteter
 • Holstebro Kommune kan med fordel indgå samarbejdsaftaler med de selvejende institution på centralt hold for alle forvaltninger med henblik på at samle samarbejdet, administrationen og indkøbet af timer i faciliteterne ét sted i Holstebro Kommune. (bedre overblik over økonomi og anvendelse)
 • For at nedbringe forbrugsudgifterne til el, vand og varme i idræts- og fritidsfaciliteterne sættes fokus på energirenovering i faciliteterne
 • Fremtidige samarbejdsaftaler mellem Holstebro Kommune og de selvejende haller bør indeholde en aftale om vedligeholdelsesplaner, så store pludselige udgifter kan forudses.
 • Der skal fortsat være fokus på aktivitetsudvikling og foreningsudvikling blandt foreningernes ledere, trænere og bestyrelser.
 • Der udvikles et kompetenceudviklingsprogram for ansatte i faciliteterne – både i de kommunale og i de selvejende faciliteter. Kompetenceudviklingen kan foregå som intern uddannelse, men kan også foregå ved gennem netværk, jobrotation, sidemandsoplæring m.m.
 • Der udvikles et kompetenceudviklingsprogram for bestyrelserne i faciliteterne med fokus på udvikling af fremtidens bestyrelsesrolle.
 • Der indføres brugerråd i de kommunale idrætsanlæg.
 • Der arbejdes på at videreudviklet netværket og samarbejdet mellem faciliteterne.
 • Der udarbejdes standarder for, hvad det kan forventes, at en ”basisfacilitet” i Holstebro Kommune i fremtiden kan råde over til borgernes idræts- og fritidsaktiviteter i de forskellige størrelser af byer og nye udstykninger. I denne beskrivelse skal det også tydeligt fremgå, hvorledes Holstebro Kommunes tilskud til drift af basisfaciliteterne er fordelt.
 • Idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune udarbejder en plan for vedligeholdelsesbehov i de kommende fem år.
 • Der udarbejdelse af kapacitetsplan/analyse for græsfodboldbaner for at afdække eventuel overkapacitet.
 • Analyse af behov for etablering af nye typer af specialfaciliteter.
 • Forvaltningerne i Holstebro Kommune skal i fællesskab arbejde for etablering, drift og optimering af udendørs specialfaciliteter inden for de aktivitetstyper, som oplever stigende efterspørgsel herunder mountainbike, vandring og løb m.m.
 • Der skal udarbejdes en strategi for udvikling af naturen – med inddragelse af naturens aktører (jordejere, foreninger m.fl.)


Download politikken

Læs strategien

Navn

Fritids- og foreningspolitik

Periode

2020-2024

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • at udvikling af foreningerne og deres rekruttering af flere medlemmer prioriteres i de kommunale tilskud og adgangen til de fysiske rammer
 • at tilskudsadministrationen for foreningerne skal være så let som muligt, og at tilskudsreglerne ikke opstiller barrierer for, at foreningerne kan tiltrække flere medlemmer eller fastholde de nuværende
 • at den faktiske udnyttelse af de eksisterende faciliteter skal kunne dokumenteres, både når Horsens Kommune benytter faciliteterne til kommunale institutioner og skoler, samt når fritidsbrugerne benytter faciliteterne
 • at Horsens Kommune fokuserer på facilteter, som mangler, frem for at alle har det samme.

Handlingstiltag

 • at kontingenter og egenbetaling fortsat er grundlaget for drift af fritids- og foreningsaktiviteter, og at tilskud og støtte fortrinsvist målrettes særlige indsatser og mål-/ aldersgrupper.
 • at der i tilknytning til Fritids- og Foreningspolitikken vedtages justerede retningslinjer for tilskud og haltimefordeling, som understøtter politikken og de overlappende aftaler og strategier.
 • at aftenskoleområdet analyseres med henblik på at skabe incitament til at flere kan deltage i den almindelige aftenskoleundervisning
 • at brugen af kommunale og støttede faciliteter monitoreres gennem automatiske systemer og afrapporteringer fra brugerne, så der kan skabes en konkret viden om benyttelsen af de forskellige faciliteter.
 • at udvide brugen af det elektroniske bookingsystem
 • at der i 2021 udarbejdes en facilitetsstrategi med baggrund i konkrete data om benyttelsen af faciliteterne indhentet gennem 2020. Facilitetsstrategien skal have fokus på udnyttelse af eksisterende faciliteter, de nødvendige og tilgængelige faciliteter til både almindelige og mere specielle idræts- og fritidsfaciliteter herunder tilgængelighed i forhold til handicappede samt faciliteter til selvorganiseret brug.


Download politikken

Navn

Kultur- og fritidspolitikken

Periode

2020-2022

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi vil sikre at vores borgere og foreninger har de bedst mulige faciliteter til rådighed, og vi vil optimere brugen af kommunens lokaler og anlæg. Dette involverer også en øget synlighed af de fysiske faciliteter såvel som det åbne byrum og arealer i naturen. Når vi anlægger nye faciliteter og vedligeholder de eksisterende, vil vi så vidt muligt prioritere miljøvenlige og bæredygtige løsninger, så vi herigennem underbygger FN’s verdensmål om at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser samt gøre byer og lokalsamfund bæredygtige.

Handlingstiltag

 • Bruge byen som motionsrum.
 • Kommunens faciliteter skal være synlige og lettilgængelige.
 • Vi vil effektivisere og optimere lokalebrugen.
 • Vi vil følge med tiden.


Download politikken

Navn

Idræts- og bevægelsespolitik

Periode

2019-2023

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

At få flere ikke-aktive borgere til at dyrke idræt og bevægelse

Handlingstiltag

 • Udvikle eksisterende faciliteter for at skabe sociale klubmiljøer,
 • Tydelig og målrettet information om mulighederne for at dyrke selvorganiseret idræt og bevægelse i nærområder,
 • Øge antallet af kommunale idrætsfaciliteter, der kan lejes af selvorganiserede i de tidsrum, de ikke bruges af foreningerne


Download politikken

Navn

Idrætspolitik

Periode

2021-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Attraktive rammer og faciliteter skal understøtte de relationer og det stærke fællesskab, der er med til at skabe et aktivt liv i Hørsholm, som borgerne ønsker at være en del af. I Hørsholm er der et stærkt idrætsfællesskab, som eksisterer i kraft af de rammer, der giver idrætten plads til at udvikle og udfolde sig, både i Idrætsparken, på vandet og i skoven. Vi skal sikre at der er rammer til udfoldelse som matcher behovet, men også at rammerne bliver udnyttet optimalt. Det kræver bl.a. en gennemsigtighed i udnyttelsen af haltider, og at det bliver lettere, at booke ledig tid i kommunens faciliteter.

Handlingstiltag

 • Vi vil skabe attraktive rammer, der understøtter relationer og fællesskab, som fx et klubhus til udendørsidrætterne.
 • Muliggøre en mere fleksibel brug af faciliteterne som fx dobbelt funktionalitet.
 • Være åben overfor nye sportsgrene og trends.
 • Sikre en bedre udnyttelse af faciliteterne.
 • Etablere en dobbelt boldhal i Idrætsparken.

Download politikken

Navn

Idræts- og fritidspolitik

Periode

2018-2025

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Rum og rammer er vigtige for foreninger, de foreningsløse og for attraktiviteten i de forskellige by- og landsbysamfund. Faciliteter er en forudsætning for aktiv deltagelse og et godt foreningsliv,
og derfor skal de løbende udvikles og tilpasses tiden for at sikre fleksibilitet, tilgængelighed og bedst mulig udnyttelse.

Handlingstiltag

 • I Ikast Brande vil vi sikre forskelligartede, fleksible og geografisk spredte idrætsfaciliteter.
 • Faciliteterne er for alle – både foreninger og borgere.
 • Vi vil sikre, at de eksisterende faciliteter udnyttes mere optimalt og at fremtidens faciliteter udvikles, så de bedst muligt passer til den måde, som borgerne dyrker deres idræts- og fritidsaktiviteter i dag og fremadrettet . Vi vil udnytte naturen som arena til bevægelse og idræt.
 • Der skal skabes overblik over de mange muligheder for at benytte faciliteter, naturen og byrummene.

Download politikken

Navn

Kulturpolitik

Periode

2022-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

-

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Kultur- fritids- og landdistriktspolitik

Periode

-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

I Jammerbugt Kommune vil vi fortsat sikre adgang til faciliteter i både lokalsamfund og hovedbyer, som understøtter foreningslivet og lokale kulturaktiviteter. Vi vil have gode og indbydende faciliteter, som er det naturlige mødested for kultur- og fritidsaktiviteter. Vi skal have fokus på bæredygtighed i brugen af vores lokaler. Bæredygtighed i de valg vi foretager i anlægsarbejder med hensyntagen til natur og klima, men også bæredygtighed i en optimering af brugen af eksisterende faciliteter. Vi vil sikre en stærk kapacitetsudnyttelse med målsætningen om liv og lys i vinduerne alle ugens dage. Derudover skal naturen bruges som aktiv; den stigende interesse for at være aktiv i naturen stiller også krav til rammer og faciliteter som for eksempel mødesteder, skiltning, bænke samt velfærdsfaciliteter, som skal danne udgangspunkt om aktiviteterne eller gøre aktiviteterne mulige. Det er vigtigt, at Jammerbugt Kommune arbejder strategisk med udviklingen af rammerne i forhold til de aktiviteter, som efterspørges.

Handlingstiltag

 • At der tages hensyn til natur, klima og bæredygtighed i anlæg af indendørs og udendørs faciliteter.
 • At understøtte udviklingen af multifunktionelle rammer for kultur- og fritidslivet.
 • At understøtte udviklingen af faciliteter og rammer, der matcher brugernes behov.
 • At understøtte udviklingen af rammer, som inviterer nye målgrupper ind.
 • At understøtte rammer, som samler lokalsamfundet.


Download politikken

Navn

Kultur- og fritidspolitik

Periode

2013-2020

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Kommunen skal motivere ved at sikre faciliteter og stimulere fællesskaberne rundt om udfoldelsen

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Kultur- fritids- og idrætspolitik

Periode

2018-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

I Kerteminde Kommune anvendes der mange ressourcer på, at foreningerne skal afholde så få udgifter til de fysiske rammer som muligt. I arbejdsgruppens dialog med kultur-, fritids- og idrætslivet møder man, især fra foreningernes side, et udtalt behov for, at dette skal fortsætte. Mange foreninger befinder sig i sunde bygninger og får støtte til at kunne tilbyde nogle gode rammer til deres medlemmer og besøgende. Der ses dog også foreninger, som ikke er i tidssvarende rammer og melder om slidte lokaler, der mangler vedligehold. De har et stort ejerskab til ”deres bygning” og ønsker et større fællesskab omkring de faciliteter, man er fælles om. De efterspørger en dialog, som mere bærer præg af ”du må gerne” i stedet for ”du må ikke” og er villige til at tage et større ejerskab til den bygning, som de får stillet til rådighed af kommunen.

Handlingstiltag

 • I Kerteminde Kommune stiller vi som udgangspunkt vores faciliteter gratis til rådighed for foreningernes aktiviteter.
 • I Kerteminde Kommune udfærdiger vi materiale, som giver overblik over kommunens bygninger og deres muligheder.
 • Kerteminde Kommune går i dialog med kultur-, fritids- og idrætslivets aktører om, hvordan vi passer bedst muligt på, skaber tilgængelighed og optimerer kommunens bygninger og arealer. Der skabes dialog om anvendelse af de private og offentligt støttede aktørers bygninger.
 • I Kerteminde Kommune har vi fokus på at udnytte kommunens lokaler mest muligt, således at vi sikrer, at foreningernes indhold stemmer overens med de fysiske rammer og at lokalerne anvendes i både dag- og aftentimer.


Download politikken

Navn

Fritids- og idrætspolitik

Periode

2019-2021

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Kolding Kommune vil sikre let tilgængelige, moderne, fleksible og tidssvarende faciliteter til foreningerne og borgerne gennem hele livet. Fremtidens faciliteter skal udvikles i tråd med den måde, befolkningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden. Fremtidens faciliteter skal være ”moderne gadekær” – steder for nye aktiviteter, møder, udveksling og fællesskab. Udviklingen kræver fleksibilitet, multifunktionalitet og tilgængelighed, samt mulighed for fleksibel online booking og brug af nye kommunikationsværktøjer.

Handlingstiltag

 • Udarbejde en samlet kommunal udviklingsstrategi for de fysiske rammer på fritidsområdet både ude og inde. Herunder administrativt og politisk styrke samarbejdet vedrørende den del af fritidslivet, som foregår i naturen.
 • Sikre adgang til natur og uderum som arenaer for idrætsaktiviteter.
 • Arbejde for, at der ved udvikling af nye boligområder, anlæg, renovering og udvikling af bygninger indtænkes bevægelse og gode rammer for et aktivt fritidsliv.
 • Igangsætte konkrete udviklingsprocesser for udvalgte faciliteter med udgangspunkt i deres rolle i den samlede udviklingsstrategi.
 • Sikre løbende kompetenceudvikling, kurser og netværksmøder for ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer for at understøtte udviklingen på facilitetsområdet.
 • Revidere tilskudsgrundlaget og de administrative regler for fritidsfaciliteterne for at understøtte mere aktivitet og udvikling.
 • Udvikling af moderne brugervenlige web- løsninger med henblik på at sikre en let og hurtig adgang til information og tilmelding på alle niveauer og for alle brugergrupper.
 • Synliggøre relevant information for selvorganiserede som eksempelvis information om lån af lokaler, afmærkede stier til løb, cykling og ridning, træningsfaciliteter samt andre muligheder for selvorganiserede mm.
 • Igangsætte forsøg til udvikling af den mest optimale fremtidige organisering, drift og ledelse af fremtidens fritidsfaciliteter i spændingsfeltet mellem civilsamfund, samfund og marked.


Download politikken

Navn

Kultur- og fritidspolitikken

Periode

2023-2026

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi skal ikke bygge separate faciliteter alene til elitesport, hvor man isolerer talentudviklingen fra den almindelige træning, men også understøtte robuste forenings- og træningsmiljøer, hvor talenterne kan spire og inspirere.

Handlingstiltag

 • Indlede et samarbejde med hovedstadskommunerne om specialfaciliteter
 • Etablere specialfaciliteter, hvor flere foreninger samles under ét tag
 • Sikre aktuel viden om målgrupper og trends i borgernes kulturvaner så forvaltning skaber relevante faciliteter, tilbud og aktiviteter


Download politikken

Navn

Idrætsstrategi

Periode

2015-2025

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Køge Kommune har en lang række idrætsfaciliteter, som er fordelt jævnt i kommunen. Generelt udtrykker borgerne tilfredshed med faciliteterne i kommunen, men nogle idrætsanlæg og klub- og samlingsfaciliteter skal renoveres og gøres tidssvarende. Mange idrætsforeninger efterspørger mere haltid og -kapacitet til foreningernes aktiviteter. Samtidig efterspørger selvorganiserede idrætsudøvere muligheder for at benytte haller og sale, hvilket giver et stort pres på enkelte faciliteter.

Handlingstiltag

 • Tilstræbe tidssvarende faciliteter, der afspejler foreningernes og medlemmernes behov.
 • Undersøge muligheder for at udnytte ka- paciteten i faciliteterne bedre.
 • Sammentænke faciliteter til foreningslivet med folkeskoler, sundhedscentre, erhvervs- skoler og ældrecentre, så nye målgrupper fysisk kommer tæt på foreningslivet.


Download politikken

Navn

Idræts- og bevægelsespolitik

Periode

2022-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

De fysiske rammer for idræt og bevægelse skal udvikles til at være Lejre Kommunes naturlige og attraktive samlingspunkter, hvor lokalbefolkningen mødes på tværs.

Handlingstiltag

 • Vi vil arbejde med at identificere de konkrete steder, som fremadrettet skal udvikle sig til sociale og indbydende mødesteder, hvor borgerne færdes på tværs af generationer, hvor der er åbent og liv fra morgen til aften, og hvor der er rum for at opholde sig, også udenfor de formelle træningstider.
 • Vi vil arbejde med et strategisk blik på faciliteternes nuværende og fremadrettede rolle med afsæt i befolkningssammensætning, demografisk udvikling og blik for forskellige typer af faciliteter.
 • Dertil vil vi sætte fokus på, hvordan deciderede faciliteter og udendørs ruter, stier, skolegårde og pladser kommer til at spille tæt sammen som en fælles ramme om mangfoldig idræt og bevægelse, herunder adgangsforhold for borgere med handicap.


Download politikken

Navn

Strategi for Fritid og Kultur

Periode

2023-2026

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Udvikling og fremtidssikring af fritidsfaciliteter

Handlingstiltag

Støtte udviklingen i hallerne med fokus på potentialer og kapacitet


Download politikken

Navn

Kultur- og fritidspolitik

Periode

2015-2025

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Udvikling: Der skabes plads for både velkendte aktiviteter og nye trendsættende initiativer for alle aldre. Kommunen faciliterer bredde og elite i forhold til kultur- og fritidsområdets multicentre og internationale kraftcentre.
 • Mangfoldighed: Faciliteterne skal afspejle de tilbud og behov, der er lokalt. Multifunktionaliteten skal tilpasses det konkrete sted.
 • Sammenhængskraft: Elite og bredde, professionelle og amatører skal kunne bruge de samme faciliteter.
 • Tilgængelighed. Faciliteterne skal være tilgængelige for alle og være tilgængelige i flest mulige af døgnets 24 timer.

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Idræts- og bevægelsesstrategi

Periode

2019-2022

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Det skal være nemt for borgerne i Lyngby-Taarbæk at dyrke idræt og bevæge sig i hverdagen.

Handlingstiltag

 • Vi nytænker, udvikler og udbygger vores idræts- og bevægelsesfaciliteter med plads til flere.
 • Vi skaber flere kendte, tilgængelige og fleksible idræts- og bevægelsesfaciliteter.
 • Vi bruger flere digitale løsninger i vores idræts- og bevægelsesfaciliteter.
 • Vi fremmer bevægelse, når kommunale, statslige og private byrum og grønne områder indrettes.
 • Vi udvikler uderum til motion, cykling, street-aktiviteter, leg, udefitness mv.


Download politikken

Navn

Kultur- fritids- og idrætspolitik

Periode

-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

-

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Politiske mål for Kultur- og fritidsområdet

Periode

2022-2025

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Udvikle og prioritere nye som eksisterende faciliteter og arenaer
 • Udvikle attraktive fysiske rammer til både indenførs og udendørs fællesskaber og aktiviteter, også i naturen

Handlingstiltag

 • Indsamle viden og analysere facilitetsbehov
 • Udvikle netværk på tværs af faciliteter
 • Indsatser og rammer, som skaber plads til de selvorganiserede fællesskaber


Download politikken

Navn

Folkeoplysningspolitik

Periode

2017-2020

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Udvikling af eliteidræt
 • Understøtte uorganiseret idræt
 • Facilitetsudvikling

Handlingstiltag

 • Oprettelse af søsportscenter
 • Undersøge hvordan nye og eksisterende faciliteter kan skabe større aktivitet i naturen
 • Undersøge behov og finansiering af ny svømmehal, der er egnet til konkurrencesvømning


Download politikken

Navn

Kultur-, fritid-, turisme-, landdistrikt- og købstadsstrategi

Periode

2021-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

I Norddjurs ønsker vi at have et bredt udvalg af faciliteter, der tilgodeser borgernes behov og tidens trends, og de skal være tilgængelige for alle brugergrupper, også når vi bygger nyt.

Handlingstiltag

Vi vil udvikle faciliteter, der inviterer til udfoldelse og bevægelse, både indenfor, i byrummet og i naturen. Faciliteterne skal følge med behovet på fritids- og idrætsområdet. Samtidig vil vi synliggøre og udvikle de allerede eksisterende faciliteter samt skabe bedre forudsætninger for, at faciliteterne bliver udnyttet bedst muligt i forhold til antal brugere, aktiviteter og ambitionsniveau. Herunder vil vi sørge for og styrke en mere fleksibel anvendelse af faciliteter, til fordel for blandt andet flere målgrupper. Vi vil imødekomme behovet for den selvorganiserede aktivitet og tage højde for den enkeltes planlægning og mulighed for uforpligtende socialt samvær.

Norddjurs Kommune er omkranset af en smuk og fremkommelig natur. Vi vil arbejde for, at naturen som facilitet bliver brugt som et rum for en mangfoldighed af aktiviteter. Vi vil styrke forbindelsen mellem land, vand og by ved at skabe faciliteter og aktiviteter i naturen samt udvikle på cykel-, løbe- og vandreruter og stier mellem forskellige aktiviteter. Der skal være nem adgang til naturen, og den skal være tilgængelig for alle brugergrupper. Derudover skal naturen forankres ind i og være en del af dagligdagen på de offentlige institutioner.


Download politikken

Navn

Politik for kultur og fritid

Periode

2014-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Nordfyns Kommune råder over en del haller og idrætsfaciliteterne. Faciliteterne skal afspejle nutidens idrætsmønstre, -behov og efterspørgsel. Med en strategisk og differentieret prioritering skal de fysiske rammer vedligeholdes og udvikles. Der skal tages udgangspunkt i hallernes forskellige styrker og potentialer som mødested og aktivitetshuse også for nye brugergrupper. For at kunne imødekomme den stigende tendens til individualiseret idrætsudøvelse, skal der skabes muligheder for, at borgerne kan udnytte de kommunale idrætsanlæg og udendørsarealer uden for de etablerede idrætsorganisationer. Kulturlivet bidrager til det gode, sunde liv for borgerne. Derfor skal de fysiske rammer nytænkes og udvikles med en strategisk og differentieret prioritering for at give kulturlivet de bedst mulige vilkår.

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Kultur- fritids og idrætspolitik

Periode

-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

At Nyborg Kommune sammen med foreninger og ildsjæle fornyr og fremtids- sikrer rammer, faciliteter og ordninger for et stærkt kultur-, fritids- og idrætsliv – gerne i retning af et udvidet kulturbegreb og nye forståelser af fritidsaktiviteter.

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Folkeoplysningspolitik

Periode

2012-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

At forsøge sig med målgruppespecifikke udviklingsprojekter og nye tilbud.

Handlingstiltag

 • Tilskud til vedligeholdelsen af udendørs faciliteter, arealer, baner og anlæg
 • Adgang til vedligeholdte og egnede indendørs- og udendørs faciliteter


Download politikken

Navn

Politik for folkeoplysning

Periode

2013-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Det er vigtigt, at vi som kommune stiller gode faciliteter til rådighed og bakker op om de mange frivillige, så de fortsat har lyst til at gøre en forskel.

Handlingstiltag

At komme med forslag til udvikling og forbedringer af bestående rammer og faciliteter, så de kan leve op til udviklingen i samfundet samt nutidens og fremtidens behov.


Download politikken

Navn

Politik: Fritidspolitik

Strategi: Facilitetsstrategi

Periode

Politik: 2021-2025

Strategi: 2019-2028 

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Odense Kommune ønsker at sikre fritidslivet gode rammer og skabe en økonomisk bæredygtig og fleksibel anvendelse af alle fritidsfaciliteter i kommunen .

Handlingstiltag

Fritidspolitik

 • Sikre fleksibel og effektiv facilitetsudnyttelse
 • Prioritere vedligeholdelse af faciliteter frem for nybygning

Facilitetsstrategi

 • Odense Kommunes Facilitetsstrategi er opdelt på 17 geografiske områder, og er således meget lokalt orienteret. Hvert område er nøje kortlagt med hensyn til nuværende og fremtidig demografi, nuværende faciliteter og konkrete tiltag på facilitetsområdet


Download politikken

Download strategien

Navn

Kultur- og fritidsstrategi

Periode

2020-2025

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Kvalitet i tilbud og faciliteter er i fokus. Det gælder for idræts- og foreningsaktiviteter, hvor rammerne skal være gode, tidsvarende og rummelige for at udøve både organiseret og uorganiseret aktivitet

Handlingstiltag

Naturen skal i spil - i sig selv og som ramme om begivenheder, aktiviteter og oplevelser


Download politikken

Navn

Politik: Fritids- og idrætspolitik 

Strategi: Strategi for udvikling af idrætsfaciliteter 

Periode

Politik: 2023-2026

Strategi: 2022-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Idrætsfaciliteterne udgør en del af grundlaget for sunde, glade og aktive borgere, hvorfor det er vigtigt at idrætsfaciliteter prioriteres højt på den kommunalpolitiske dagsorden. Denne strategi skal derfor, med udgangspunkt i fem indsatsområder, bidrage til at sikre en hensigtsmæssig planlægning og forvaltning af idrætsfaciliteterne i Randers Kommune, så de mange positive effekter af idræt udnyttes bedst muligt.


Indsatsområder:

 • Fysiske tiltag
 • Tilgængelighed
 • Administrative og organisatoriske indsatser
 • Højere kapacitetsudnyttelse og øget aktivitet
 • Klima og bæredygtighed

Handlingstiltag

 • Multifunktionalitet
  • Renovering og ombygning af eksisterende lokaler, hvor der er behov.
  • Arbejde på accept fra foreningerne i forhold til, at klublokaler og idrætsfaciliteter skal deles med andre foreninger, evt. gennem tilskudsordning.

 • Kvalitet
  • Udarbejdelse af standard- og vedligeholdelsesbehov i alle idrætshaller og større udeanlæg som udgangspunkt for en prioritering af midler til renovering.
  • Årligt lokalt brugermøde med facilitetsgennemgang og forventningsafstemning for at medvirke til øget ansvar og ejerskab hos brugerne.
  • Synlighed om kvalitetsstandard i faciliteten.
  • Prioritering af midler til etablering af nye større faciliteter vil som udgangspunkt blive fastlagt i begyndelsen af byrådsperioden.
  • Udbrede kendskabet til byrådets strategi på facilitetsområdet og relevante politikker, hvormed foreningerne og faciliteterne kan disponere herudfra.
  • En facilitets levetid, afvikling og fremtid for området skal planlægges

 • Afstand til facilitet
  • Animere til at faciliteter og foreninger anskues i klynger og herigennem anerkender, at ikke alle faciliteter skal kunne tilbyde alle aktiviteter på turneringsniveau.
  • Udnytte lokaler i andre faciliteter til idræt og motion, eksempelvis ældrecentre.
   Placering af fremtidens faciliteter sker med udgangspunkt i optimal udnyttelse i forhold til foreninger og skoler.
  • Samspil mellem foreninger i forhold til placering af kunstgræsbaner.
  • Flere idrætsfaciliteter til outdoor idræt i kommunens grønne og blå områder, eventuelt i sammenhæng med andre idræts- og fritidsaktiviteter.

 • Fælles bookingsystem
  • På facilitetsområdet findes både kommunale og selvejende faciliteter. Derfor skal dette drøftes i samspil med disse aktører.

 • Tilgængelighed
  • Etablere et digitalt kort linket op til faciliteternes og foreningernes hjemmeside, hvor der findes beskrivelse af faciliteten og aktiviteter.
  • Større og bedre synlighed af de digitale kort. Eksempelvis gennem sociale medier eller annoncer i husstandsomdelte ugeaviser.
  • Fortsat tilbyde foreninger mulighed for at promovere sig for nye tilflyttere.
  • Foreninger forpligtes til at udfylde aktivitetsoplysninger i foreningsdatabasen som forudsætning for at opnå tilskud.
  • Revitalisere kommunens hjemmeside for foreninger.
  • Adgang til faciliteter for borgere med handicaps skal tænkes ind

 • Samarbejde
  • Faste møder i en ny samarbejdsgruppe. Eksempelvis "Facilitets- og aktivitetsgruppe” mellem relevante forvaltninger og interessenter.
  • Kultur- og fritid involverer fortsat interessenter i nybyggeri, reparationer og udvidelser.
  • Kontinuerligt samarbejde mellem skolerne med henblik på at opfange ledig kapacitet og med et særligt foks på synlighed af booking og afbooking efter behov.
 • Rådgivning
  • Fortsat gratis adgang til fondsdatabase og deres nyhedsbreve.
  • Fortsat årlige erfaringsmøder mellem kultur- og fritidsafdeling, halinspektører og halbestyrelser.
  • Fortsat årlige møder mellem kultur- og fritidsafdelingen og foreninger om erfaringsudveksling og aktivitetsudvikling.
  • Kultur- og fritidsafdelingen giver fortsat sparring til foreningsudvikling.

 • Kapacitetsudnyttelse
  • Med relevante foreningssamvirker og udvalg drøftes Randers Kommunes tilskudsordning, hvor der eksempelvis kan ses på:
   • Ekstra tilskud til foreninger, der løfter en særlig opgave eller aktivitet for udsatte målgrupper.
   • Skabe incitament for øget aktivitet og god økonomisk drift, eksempelvis i forhold til afbooking af ledige timer.
   • Drøfte gebyrordning for udendørs- og indendørsanlæg.
   • Foreninger deles, om muligt, om en facilitet i samme tidsrum.
   • Drøfte differentiering af tilskud mellem traditionelle haller og specialhaller.
  • Foreninger skal i løbet af sæsonen justere deres booking til det reelle aktuelle behov.
  • Understøtte samt opfordre foreninger og faciliteter til ansættelse af en aktivitetskoordinator.
  • Opfordre fitnessforeninger og faciliteter til at lave konkrete samarbejdsaftaler med henblik på økonomi- og aktivitetsudvikling.
   Alle faciliteter skal lave en udviklingsstrategi.
  • Vægte inspirerende rammer til socialt ophold for brugerne i og omkring de større idrætsfaciliteter.
  • Skoler og daginstitutioner skal motiveres til yderligere samarbejde med faciliteter og foreninger.
  • Kortlægge en belægningsplan for udearealer af hensyn til græsklipning og rengøring af omklædningsfaciliteter.
  • Understøtte samarbejde mellem foreninger, faciliteter samt Randers Sundhedscenter.

 • Bæredygtige byggerier og boformer
  • Samtænkning af funktioner og delte kvadratmeter. Kommunen fremmer det tværgående fokus på at optimere driften, skabe ’kloge m2’ og få merværdier gennem delte kvadratmeter mellem kommune og private, ved at tage stilling til, om funktioner og brug af lokaler med fordel kan samtænkes, i projekteringer for nybyggeri og restaureringer. I nogle tilfælde vil lokaler også kunne stilles til rådighed for foreninger, hvorved der opnås en bedre udnyttelse af ressourcerne.
  • Kommunens lokaletilskudsregler skal desuden øge det økonomiske incitament hos foreningerne i forhold til, at de i højere grad end i dag søger at dele deres faciliteter med andre foreninger.

 • Fremme genbrug og genanvedelse
  • Bedre sortering, øget genanvendelsesprocent og adfærdsændringer/viden. I den forbindelse gøre nye tiltag i forhold til kampagner og gode fysiske rammer, der skal fremme genbrug og genanvendelse. Der etableres et Advisory Board med deltagelse af organisationer, borgere, foreninger, institutioner og virksomheder.

 • Styrke bæredygtighedsprojekter i foreningerne
  • Kommunale tilskud til bæredygtige projekter. De tilskud, forvaltningerne giver til foreningers byggeri og indkøb, kan i nogen grad gives til projekter, der følger bæredygtighedsprincipper. Det kunne fx være Kultur og Fritids breddeidrætsmidler til udstyr, anlægsmidler til klubhuse og idrætsfaciliteter samt udviklingspuljen. Landdistriktspuljen og de midler, Randers Kommune bruger igennem LAG Randers, er tilsvarende midler, som vil kunne fremme beslutninger og prioriteringer i en bæredygtig retning. Nogle af midlerne kan reserveres til energioptimeringer.
  • Kommunale bonus-tilskud til foreninger, der fremmer den grønne bevægelse. Der etableres en pulje til bonus-tilskud til foreninger, der fremmer den grønne bevægelse, fx 1 mio. kr. årligt. Midler kan gå til aktiviteter som fx ’Gåmotion’, hvor deltagerne samler skrald, eller spejdere, der kobler aktiviteterne med bæredygtighed og cirkulære materialekredsløb. Kommunen kan også belønne idrætshaller og foreninger, der frivilligt udruller en måltidsstrategi i deres selvejende kiosker/cafeer.
  • Samarbejde/partnerskaber med idrætten. Der indgås samarbejde og partnerskaber med idrætsinstitutioner, gennem en opsøgende kontakt og dialog. Idrætten kan bidrage meget med få enkelte greb. F.eks. LED lys i alle haller også de selvejende haller, grøn strøm, CTS styring, affaldssortering, indkøb og salg af klimavenlige varer, bæredygtig måltidsstrategi m.m.


Download politikken

Download strategien

Navn

Oplevelser, fritid og fællesskaber

Periode

2020-2024

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi vil skabe gode forhold for såvel bredden som eliten. Vi vil skabe gode rammer, for at kreativiteten kan udfolde sig gennem hele livet.

Handlingstiltag

Sikre gode forhold til at dyrke kultur- og fritidsinteresser uanset forudsætning, niveau og ambition


Download politikken

Navn

Fritidslivspolitik

Periode

2019-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi benytter naturen som ramme for nye kultur- og fritidsaktiviteter.

Handlingstiltag

 • Vi vil understøtte, at naturen bliver den naturlige ramme for kultur- og fritidsaktiviteter med et særligt fokus på at styrke den mentale og fysiske sundhed.
 • Vi vil, at naturen, gennem viden om dens muligheder og betingelser, bliver en naturlig del af børns liv.
 • Vi vil fremme adgangen og tilgængeligheden til naturen.


Download politikken

Navn

Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed

Periode

2019-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi vil sikre de gode vilkår og muligheder, og mangfoldigheden af tilbud, ved at gøre det nemt at få adgang til fritids- tilbud for alle i Ringsted Kommune. Vi vil sikre balancen i kultur- og fritidslivet, så der bliver plads til og muligheder for forskellige måder at tilgå kultur- og fritidslivet på.

Handlingstiltag

Flere undersøgelser i Ringsted Kommune viser, at borgerne er godt tilfredse med udbuddet af sports- og motionsfaciliteter. For at fastholde tilfredsheden blandt borgerne og gerne øge den endnu mere, tilstræber vi som Byråd en proaktiv og løbende tilpasning af foreningernes daglige vil- kår og muligheder set i relation til aktuelle og fremtidige aktivitetstilbud. Vi er ligeledes åbne for nye initiativer, der kan skabe nye aktiviteter, også for ikke-organiserede grupper. Et særligt fokus skal være på de mange, der i stigende grad anvender naturen til motion, ro og oplevelser. Tilpasning af fysiske rammer samt aktiviteter sker ud fra et balanceret hensyn mellem ny etablering og renovering. For at sikre borgerne nem adgang til fritidsaktiviteter vil vi aktivt formidle mulighederne for fritidsaktiviteter i samarbejde med aktørerne på området.


Download politikken

Navn

Kultur- og idrætspolitik

Periode

-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Roskilde Kommune vægter fællesskab, mangfoldighed og fleksibilitet i indretningen af kommunens fysiske rammer. Indretningen skal inspirere, skabe synergier og nysgerrighed hos borgerne på tværs af kulturtilbud og idrætsaktiviteter. Det skal være let at få informationer om og adgang til kommunens lokaler, haller og udendørsfaciliteter.

Handlingstiltag

 • Primo 2017 etableres en digital platform for booking af haller for kommunens selvorganiserede borgere.
 • I 2016-17 skabes det nye kraftcenter på Kildegården sammen med foreninger og andre aktører.


Download politikken

Navn

Politik: Idræts- og motionspolitik

Strategi: Struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune 

Periode

Politik: 2012-

Strategi: 2021-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Som en forudsætning for at øge aktivitetsniveauet i kommunen, efterlyses der hos alle aldersgrupper først og fremmest flere og bedre faciliteter.

Handlingstiltag for idrætsfacilitetspolitik

 • I forhold til nyanlæg og renoveringer bør det derfor prioriteres, at flere kan være aktive på samme tid med forskellige aktiviteter.
 • En anden vej til at udvikle flere faciliteter er nyanvendelse af eksisterende byrum og lokaliteter, så P-pladser, lagerhaller, skovene, pladser, parker, skolegårde også kan være en facilitet.
 • Renovering og vedligeholdelse af haller, svømmehaller og idrætsanlæg bør være højt prioriteret, men også vedligeholdelse af cykel- og løbestier skal betragtes som katalysatorer for øget aktivitet.
 • Det er dog værd at være opmærksom på, at en facilitet på den anden side af kommunegrænsen kan være mere lokal for nogle borgere end den i bokommunen. Det er derfor absolut relevant at tænke på tværs af kommunegrænserne.

Handlingstiltag for facilitetsstrategi

Rudersdal Kommunes Struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteter består af 7 delanalyser offentliggjort fra august 2020 til december 2021. Delanalyse 1 omhandler kapacitetsudnyttelse og arealreduktion, delanalyse 2-4 samt 6-7 afdækker hver især enkelte sportsgrene (tennis, gymnastik, fodbold, badminton og svømning). Delanalyse 5 er en renoverings- og omdannelsesplan for eksisterende idrætsfaciliteter.

Download politikken

Download strategien

Navn

Idrætspolitik

Periode

2022-2030

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Rødovre Kommune vil skabe gode faciliteter og inspirerende byrum

Handlingstiltag

 • Fokus på multifunktionalitet, mangfoldighed, bæredygtighed og udviklingstendenser.
 • Forbedre udnyttelsesgraden af vores idrætsfaciliteter.
 • Skabe gode rammer for socialt samvær.
 • Udvide og bygge nyt i en åben proces med høj brugerinddragelse.


Download politikken

Navn

Idræts- og fritidspolitik & Handleplan på idræts- og fritidsområdet 2022

Periode

2017-2024

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

I Silkeborg Kommune vil vi have moderne fysiske rammer med åbenhed, fleksibilitet og størst mulig udnyttelse, som inspirerer alle til et aktivt idræts- og fritidsliv.

Handlingstiltag

 • Vi vil udarbejde en facilitetsstrategi for eksisterende samt nye idræts- og fritidsfaciliteter i Silkeborg Kommune. Med strategien vil vi undersøge behovet for etablering af nye faciliteter samt prioritere udviklingen af de eksisterende faciliteter.
  • Flerfunktionalitet ved nybyggeri med fokus på outdoor
  • Visionære tilgange til nybyggeri
  • Forankring af liv i faciliteterne
  • Større anvendelse af og bidrag til forskning i et udviklingsperspektiv
  • Kapacitetsbenyttelse på tværs af kommunale og selvejende institutioner

 • Vi vil sikre en optimal udnyttelse af Silkeborg Kommunes idræts- og fritidsfaciliteter. Vi vil derfor undersøge og understøtte fleksible anvendelsesmuligheder af de kommunale faciliteter og øge kendskabet til udnyttelsesgraden, så de udnyttes bedst muligt af foreninger og selvorganiserede grupper.
 • Vi vil understøtte borgernes muligheder for at benytte byens rum, parker og pladser til idræts- og fritidsaktiviteter, da vi oplever et stigende krav om udendørs faciliteter og aktivitetsmuligheder.
 • Vi vil arbejde på at tænke outdoor ind i udviklingen af alle idræts- og fritidsfaciliteter i Silkeborg Kommune.
 • Vi vil understøtte en fremtidssikret, digital formidling af aktiviteter og faciliteter i Silkeborg Kommunes natur.


Download politikken

Download handleplanen

Navn

Folkeoplysningspolitik

Periode

-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Foreningslivet sikres gode og tidssvarende fysiske rammer

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Fritids- og idrætspolitik

Periode

2020-2023

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

I Skive Kommune vil vi fastholde vores position som en af landets bedste kommuner, når det kommer til rammer og vilkår for idrætten.

Handlingstiltag

 • optimere og nytænke anvendelsen af faciliteter, klubhuse, naturen og byens rum.
 • realisere potentialet og prioritere anvendelsen af naturen som idrætsarena.
 • opretholde og styrke de nuværende tilskudsordninger til idrætsforeningerne.
 • understøtte behov, tendenser og gode udfoldelsesmuligheder for den selvorganiserede idræt.
 • løbende dialog med hallerne i kommunen for at sikre udvikling og vedligehold af faciliteter.


Download politikken

Navn

Politik: Idrætspolitik

Strategi: Facilitetsplan

Periode

Politik: 2015-

Strategi: 2019-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Vi vil fortsat udvikle og pleje rammer, der understøtter og indbyder til fysisk aktivitet, dér hvor børn, unge, voksne, ældre og særlige målgrupper færdes og opholder sig i løbet af dagen
 • Vi vil understøtte større, samlede og moderne idrætscentre og anlæg
 • Vores velfungerende anlæg skal indbyde til idræt og bevægelse i de mindre byer
 • Slagelse Kommune skal være Danmarks outdoorcentrum

Handlingstiltag

 • Prioritere samlede idrætsanlæg i Korsør, Skælskør og Slagelse, hvor hele familien kan mødes og dyrke forskellige former for organiseret eller selvorganiseret idræt som almindelig idrætsudøver eller eliteidrætsudøver.
 • Prioritere alsidige og gode idrætstilbud i lokalområderne både til lands, til vands og i byerne.
 • Udvikle og understøtte samlingssteder, som understøtter og plejer den sociale del i foreningerne.
 • Fokusere på færre, tidssvarende, fleksible, vedligeholdte og samlede anlæg, end mange umoderne, fastlåste, forfaldne og spredte anlæg.
 • Optimere brugen af faciliteter og booking for både organiserede og selvorganiserede.
 • Skabe en bevægelsesorienteret infrastruktur mellem byens rum og landdistrikterne ved at skabe adgang og synliggøre mulighederne for at bruge landdistrikternes natur.
 • Udvikle opmærkede stier, der skal binde kommunens byer og faciliteter sammen, som byder på spændende ruter til løb, vandring, cykling, ridning mm., så bevægelse og idræt kan udfoldes alene eller i fællesskab på tværs af alder, kulturelle baggrunde og særlige behov.
 • Synliggøre og vedligeholde naturidrætsfaciliteter samt fokusere på naturformidling og friluftsfaciliteter, som skal gøre det interessant og spændende at bevæge sig i naturen.
 • Prioritere legerum i byen, grønne områder og pladser, der skal indbyde til fælles aktiviteter for hele familien med mulighed for både at vægte det aktive og sociale.
 • Indrette byens rum så det motiverer til bevægelse, og så idrætslivet bliver en naturlig del af byrummet.
 • Prioritere gode adgangsforhold til og bevægelsesmuligheder i skove og andre rekreative områder.


Download politikken

Download facilitetsplanen

Navn

Fritids- og kulturpolitik

Periode

2017-2021

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Idrætsområdet vedligeholder faciliteter og anlæg, så de på bedst mulig vis kan imødekomme borgernes mangeartede behov, og servicerer de borgere og foreninger, som benytter dem. Faciliteterne skal derudover kunne rumme større idræts- begivenheder, som kan tiltrække borgere fra andre kommuner og være med til at ”brande” Solrød Kommune.

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Kultur- og fritidspolitik

Periode

2019-2022

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Gode fysiske rammer spiller også en vigtig rolle for, at idrætslivet kan udvikle og udfolde sig både inde og ude i naturen. Flere dyrker idræt og motion på egen hånd eller i uformelle fællesskaber. Samtidig er der et stigende antal ældre, der ønsker at dyrke motion i dagtiden. Dette ændrer behovene for faciliteter og tilgængeligheden af dem.

Handlingstiltag

Udnytte de eksisterende faciliteter bedst muligt - med et særligt fokus på at optimere udnyttelsesgraden i dagstiden.


Download politikken

Navn

Fritids- og idrætspolitik

Periode

2022-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Kommunen ønsker at være en aktiv medspiller, der bakker op om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Dette gøres blandt andet ved at tilbyde gode rammer og faciliteter til de frivilliges arbejde.

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Kultur- og Fritidspolitik

Periode

2021-2024

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Politikken vil bygge videre på de gode og stærke tiltag, som allerede trives, samt skabe de bedst mulige rammer for videreudviklingen af disse for at sikre, at vores faciliteter og byrum optimeres og fremtidssikres, samt at vores borgere tilbydes de bedste vilkår for kulturel, rekreativ og idrætslig udfoldelse.

Handlingstiltag

Vi skal sikre gode rammer og muligheder for kultur- og fritidslivet i Struer Kommune, herunder optimering og udnyttelse af eksisterende faciliteter, som skal bidrage til udvikling af meningsfulde fællesskaber på tværs af kommune, civilsamfund og kultur- og foreningsliv. Fremtidens behov for nye bevægelsesmuligheder, mødesteder og multifunktionelle rum skal tænkes ind, når der udvikles nye rammer for kultur- og fritidslivet. Vi skal udnytte de unikke muligheder, naturen skaber i form af ramme og facilitet for kulturevents, idræt og bevægelse samt fritids- og udeliv.


Download politikken

Navn

Idrætspolitik

Periode

2017-2022

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Etablering og vedligehold af fysiske faciliteter skaber optimale forudsætninger for borgernes idrætsliv. I Svendborg Kommune har det stor betydning, at alle borgere, klubber, foreninger og virksom- heder har tilstrækkelige idrætsfaciliteter og fysiske rammer til at opnå det fulde udbytte af idrættens potentiale.

Handlingstiltag

 • Understøtte etableringen af lokale bevægelsesrum, hvor idræt og andre aktiviteter kan udøves på tværs af alder, køn og fysisk formåen. Bevægelsesrummene giver mulighed for såvel inden- som udendørs aktiviteter. Bevægelsesrummene placeres i tilknytning til skolerne, hvor dette er naturligt.
 • Bevægelsesrummene skal danne basis for:
  • driftsoptimering, der bygger på ligeværdighed idrætsgrenene imellem.
  • tværgående inspiration mellem foreninger og brugere.
  • at familielivet understøttes, når voksne og børn kan dyrke forskellige idrætter samtidigt på samme sted.
 • Etablere motionsfaciliteter i det frie rum, f.eks. i skove, parker, på havne og strande.
 • Vedligeholde samt optimere og udbygge nuværende idrætsanlæg.
 • Stille faciliteter til rådighed for ”spontane” idrætsudøvere - selvorganiseret – idræt, samt etablere de fornødne muligheder for, at man digitalt kan bestille faciliteterne.
 • Sikre tilgængelighed for personer med handicap i forbindelse med ombygning og etablering af idrætsfacilliteter.


Download politikken

Navn

Strategi for idrætsområdet

Periode

2021-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi vil bruge naturen. Syddjurs Kommune har en guldgrube af både grøn og blå natur.

Handlingstiltag

Vi flytter træning ud i naturen, understøtter idrætsfaciliteter for sport på havet og har fokus på den selvorganiserede idræt i naturen.


Download politikken

Navn

Idræts- og fritidspolitik

Periode

2019-2024

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Idrætsfaciliteterne skal opgraderes og integreres i byrum, der inspirerer og motiverer til bevægelse og samvær. Borgerne sikres adgang til idræts- faciliteter på mere fleksible betingelser.

Handlingstiltag

 • Sønderborg Kommune vil i dialog med foreningslivet styrke en mere gennemsigtig og fleksibel udnyttelse af de kommunale og selvejende idræts- og fritidsanlæg.
 • Sønderborg Kommune vil derfor fortsat udvikle og sikre gode rammer for kommunale og selvejende idræts- og fritidsfaciliteter såvel som aftenskoler i kommunen.
 • Sønderborg Kommune vil derfor fortsat have fokus på det potentiale, der ligger i byens og i naturens rammer og udendørs faciliteter, med henblik på, at flere borgere aktivt engagerer sig i kommunens idræts- og fritidsliv.
 • Vi arbejder på, at ZEROsport-konceptet udbredes, så foreningslivet generelt – således både på idræts-, aftenskole- og fritidsområdet – bliver inspireret til grøn omstilling.
 • Vi undersøger mulighederne for at udnytte ledig kapacitet (med fokus på dagtimerne) i haller, sale, forenings-, spejder- og medborgerhuse og synliggøre ledig tid for foreninger og selvorganiserede i kommunens bookingsystem.


Download politikken

Navn

Strategi og handleplan for fritidsområdet

Periode

2019-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Optimal udnyttelse af eksisterende faciliteter
 • Efterkomme en efterspørgsel på indendørsarealer
 • Opmærksomhed på de muligheder i den udendørs arealer, samt udvikling af disse
 • Sikre moderne, tidssvarende faciliteter

Handlingstiltag

 • Fokus på opretholdelse af indbydende, bæredygtige og moderne decentrale idræts- og fritidsfaciliteter, hvor der ses et behov, med konstant dialog om balance mellem specialiserede faciliteter og generelle/almene faciliteter.
 • Haludviklingsnetværk udvides til at dække både kommunale og selvejende idrætsfaciliteter og skal sikre samarbejde med relevante aktører, således at alles kompetencer, kapacitet og ressourcer udnyttes bedst muligt.
 • Implementere online booking på fritidsfaciliteternes hjemmesider, således at alle borgere kan tilgå ledig tid i indendørs faciliteter mod egenbetaling.
 • Synliggørelse og implementering af facilitetsstrategien for indendørsanlæg
 • Udvikling af udendørsfaciliteter til fritids- og foreningsbrug foretages i tæt samarbejde med Teknik og Erhverv og med afsæt i Kommuneplanen. Dette sker i tæt dialog med de foreninger, brugere og andre aktører, som benytter de udendørsfaciliteter som kommunen vedligeholder.
 • Der skal fortsat arbejdes med at forbedre tilgængeligheden til aktiviteter som benytter ”de stedbundne potentialer”. Dette skal ske under hensyntagen til både aktivitetsudøverne, men også naturens beskyttelse og naturens øvrige brugere. Konkret kan der f.eks. arbejdes på at etablere bedre stisystemer til vandring, løb og cykling.
 • Tænke fritid ind i indretning af byrummene således at borgernes muligheder for at benytte byernes rum, parker og pladser til forenings- og fritidsaktiviteter øges.
 • Selvejende og kommunale klubhusfaciliteter udvikles og moderniseres i tæt dialog med brugerne. Der kan med fordel tænkes i tiltag, som kan øge benyttelsen og tilgængeligheden for flere typer forenings- og fritidsaktiviteter i de samme faciliteter. På denne måde sikres at de formelle og uformelle mødesteder er kendte og yndede samlingssteder for flest muligt.


Download politikken

Navn

Kultur- fritids- og landdistrikspolitik

Periode

2018-2021

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Tønder Kommunes vision er, at styrke benyttelsen af faciliteterne. Det skal give udvikling på trods af en begrænset økonomi i fremtiden.

Handlingstiltag

 • Det skal være nemt at booke og betale lokaler.
 • Det skal være nemt at få fysisk adgang til faciliteterne.
 • Kultur- og fritidsfaciliteterne får mulighed for at blive indrettet, så der kan blive plads til forskellige typer af aktiviteter, der også opfylder nutidens behov.
 • Kultur- og faciliteterne skal være synlige og tilgængelige for andre end de faste brugere. Det kan gøres ved at etablere en facilitetsoversigt på flere platforme.


Download politikken

Navn

Folkeoplysningspolitikken

Periode

2020-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Tårnby Kommune vil sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktivitet

Handlingstiltag

Fokus på optimal udnyttelse af lokaler og anlæg, så flest mulige fritidstilbud sikres. Anvendelsen af bookingsystemet optimeres i samarbejde med foreningerne. Borgernes og foreningernes anvendelse af kommunale anlæg og lokaler formidles via Tårnby Kommunes Foreningsportal.


Download politikken

Navn

Folkeoplysningspolitik

Periode

2020-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Skabe rammer for læringsrum, sund livsstil og overraskelser

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Fritids- idræts- og kulturpolitik

Periode

2019-2021

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi har fokus på faciliteternes rammevilkår for at sikre, at Varde Kommune har gode og fremtidssikrede rammer for fritids- idræts- og kulturaktiviteter.

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Folkeoplysningspolitik

Periode

-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Multianvendelighed og delmål: Multianvendelighed og fleksibilitet skal prioriteres i videst muligt omfang i takt med, at haller og centre skal renoveres
 • De mange kvadratmeter halgulv skal udnyttes optimalt til glæde for foreninger og selvorganiserede.

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Kultur- idræts- og fritidspolitik

Periode

2019-2022

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vores faciliteter skal udnyttes maksimalt og fleksibelt, og der skal være plads til både talent og bredde. Fleksibilitet og maksimal udnyttelse af kvadratmetrene skal tænkes ind i såvel nye som eksisterende anlæg og i den daglige dialog med dem, der bruger dem.

Handlingstiltag

-


Download politikken

Navn

Fritidspolitik

Periode

2021-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

For at sikre en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse vil vi arbejde for at forbedre og optimere vores faciliteter til fritidslivet, så de bruges mest muligt og af så mange som muligt.

Handlingstiltag

 • Understøtte fritidsfaciliteter ved at gøre dem synlige og mere tilgængelige for alle målgrupper.
 • Skabe flere udendørsfaciliteter til glæde for alle borgere.
 • Understøtte klima- og energioptimering samt bæredygtighed ved nye og eksisterende fritidsfaciliteter.
 • Understøtte udviklingen af nye multifunktionelle fritids- faciliteter og øge multifunktionaliteten ved allerede eksisterende, så flere borgere inspireres til aktivitet og fællesskab.
 • Understøtte nye trends.


Download politikken

Navn

Politik for idræt og motion

Periode

2017-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

 • Vedligeholde og udvikle de fysiske rammer og arenaer
 • Sikre sammenhæng mellem faciliteter så faciliteterne kan rumme flere aktive
 • Sikre faciliteter til nye fritidsvaner
 • Sikre høj anvendelsesgrad og effektiv drift af faciliteterne

Handlingstiltag

 • Digital booking
 • Involvering af flere aktører i facilitetsplanlægning
 • Opsamle og videreformidle viden om udvikling af faciliteter
 • Etablering og drift af nye faciliteter, der matcher udviklingen i vores fritidsvaner og nye idrætsgrene
 • Målrettede kompetenceudviklingsforløb for facilitetsmedarbejdere,


Download politikken

Navn

Politik for kultur, fritid og idræt

Periode

2018-2021

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Idrætsfaciliteter skal være tilgængelige for så mange borgere som muligt, og skal kunne leve op til tidsmæssige krav og dække kommunen geografisk bredt

Handlingstiltag

Udarbejde strategi for placering af nye kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter i samarbejde med foreningslivet


Download politikken

Navn

Folkeoplysnings- og Kulturpolitik

Periode

2011-2025

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Udvikling af nye foreningsbårne idrætsinitiativer, der har bred medlemsmæssig opbakning, skal ligeledes have mulighed for at etablere sig i kommunes idrætsfaciliteter.

Handlingstiltag

Udvikle nye sportsgrene: Vi skal understøtte muligheder for introduktion af nye sportsgrene og sportsfaciliteter gennem projekttilskud.


Download politikken

Navn

Kultur- og Fritidspolitik ("Sammen om det gode liv")

Periode

2017-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Vi skal mødes, lære af hinanden og samarbejde – også på tværs af organisationer. De mange forskelligartede faciliteter i kommunen – både indendørs og udendørs - skal sættes i spil og udvikles på nye måder, så aktiviteter opstår på kryds og tværs og i de rammer, hvor de passer bedst.

Handlingstiltag

Vi vil understøtte faciliteter og aktiviteter, der matcher de lokale behov


Download politikken

Navn

Politik: Fritidspolitik

Strategi: Fritidsfacilitetsstrategi 

Periode

Politik: 2016-

Strategi: -

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

I Aalborg Kommune vil vi arbejde for, at der udvikles faciliteter, som understøtter befolkningens fritidsinteresser, herunder rammer for talentudvikling og eliteidræt. Vi vil sikre bæredygtighed og optimal udnyttelse i alle typer fritidsfaciliteter.

Handlingstiltag

Fritidspolitik:

 • Vi skærper de økonomiske incitamenter for at reducere forbrugsudgifter i foreningslokaler. Det sker med en ny model for lokaletilskud til foreninger: 74 % i tilskud til faste udgifter og 65 % i tilskud til forbrugsudgifter.
 • Vi yder tilskud til energirenovering på 90% af udgifterne. Projekterne kræver godkendelse af Fritidsområdet.
 • I samarbejde med Skoleforvaltningen arbejder vi på at udvikle fleksible modeller for optimal anvendelse af idrætsfaciliteter i tidsrummet kl. 8-15 på hverdage.
 • Vi ændrer aftenskolernes lokaletilskudsregler, så de bliver afhængige af aktivitet i stedet for facilitet. Fremover gives der tilskud pr. afholdt aktivitetstime. Den nye tilskudsordning indføres gradvist.
 • Vi analyserer på brugen af indendørs og udendørs faciliteter med henblik på at optimere udnyttelsen og få et bedre overblik over behov for renovering, udbygning og nybygning.
 • Vi understøtter også faciliteter til selvorganiserede aktiviteter.

Facilitetsstrategi:

 1. Samspil på tværs af brugergrupper i faciliteterne
  • Vi vil optimere anvendelsen af klublokale
   • Ved at kortlægge driftsomkostninger ved kommunale faciliteter og skabe overblik over rentabilitet
   • Ved at udarbejde en analyse af nuværende leje af private klublokaler, herunder lejeudgifter samt afdække reelle behov med henblik på eventuelle deleløsninger.

 2. Fleksibel brug af faciliteter
  • Vi vil sikre et optimeret og anvendeligt bookingsystem
   • Ved at efterstræbe, at alle relevante faciliteter er tilgængelige i et centralt online bookingsystem, hvor også afmelding er enkel og overskuelig.

  • Vi vil optimere kapacitetsudnyttelse i faciliteter med høj bookingprocent
   • Ved at sætte fokus på fleksibel anvendelse af arealer inde og ude til f.eks. opvarmning inden foreningsaktivitet
   • Ved at afprøve overlap i banebooking i udvalgte faciliteter med høj bookingprocent for optimal udnyttelse.

  • Vi vil optimere muligheder for fleksibel, multifunktionel brug
   • Ved at sætte fokus på baneopstregning, opbevaring, rumopdeling, så både indendørs og udendørs faciliteter kan anvendes af forskellige brugergrupper samtidig
   • Ved at afprøve nye bookingløsninger på baggrund af lokale forhold. Evt. forsøg med afkortning eller forlængelse af sæsonbooking med mulighed for justering i løbet af en sæson for at sikre booking, der modsvarer aktuelt behov
   • Vi følger muligheder for teknologiske løsninger f.eks. virtuel baneopstregning.
   • Vi vil have fokus på tilgængelighed for alle brugergrupper, herunder sårbare målgrupper og borgere med handicap.

  • Vi vil synliggøre og italesætte forskellige typer af faciliteter
   • Ved at skabe fokus på muligheder i eksisterende faciliteter og sikre synlighed over de lokaler og områder, som har ledig kapacitet.
   • Ved at etablere fremtidige skolegårde, legepladser og fritidscentre, så de indbyder til ophold og aktivitet for målgrupper på tværs af generationer i både dag og aftentimer samt weekender.
   • Ved at etablere og indrette væresteder, så de også indbyder til aktiv fritidsbrug.
 3.  Bæredygtighed
  • Alle nye anlægsinvesteringer på fritidsområdet bør tilstræbe klimavenlige løsninger.
  • Ved renovering vælges så vidt muligt en bæredygtig og klimaoptimeret løsning.
  • Ved at arbejde videre med tiltag fra den eksisterende fritidspolitik med økonomisk støtte til klimavenlig renovering.
  • Via en udviklingsdriftspulje til pilotprojekter, som forsøger øget deling af klubfaciliteter.
  • Ved at udarbejde et brugskodeks og evt. en model for brugere i offentlige faciliteter, så der skabes et incitament til at spare på el, vand og varme.

 4. Adgang til byrum og natur
  • Vi vil optimere tilgængelighed til natur og byrum med blik for muligheder i både byrum, skov og vandområder
   • Ved at indgå dialog på tværs af relevante forvaltninger om et fælles strategisk arbejde for udvikling af, og god adgang til byrum og natur
   • Ved at sætte fokus på adgangsbehov og interesser for aktivt udeliv for borgere i alle aldre, herunder sårbare målgrupper og borgere med handicap.
   • Vi vil arbejde for, at sikre arealer i kommunen til borgere og brugere af fritidsfaciliteter.

  • Vi vil øge synligheden om udendørs stier, ruter og aktivitetspladser
   • Ved at indgå dialog på tværs af relevante forvaltninger om fokus på skiltning, rutebetegnelser og branding af udendørs muligheder.

  • Vi vil sætte fokus på støttepunkter til brug af natur og byrum
   • Ved at afdække behov for etablering af f.eks. opbevaringsbokse i tilknytning til træningsredskaber, aktivitetspladser og stier.
   • Ved at identificere offentlige faciliteter og optimere tilgængelighed.
   • Ved at afsøge muligheder og behov for etablering af mobile containere til opbevaring af grej mv.


Download politikken

Download strategien

Navn

Politik: Sports- og fritidspolitik

Strategi: Facilitetsstrategi

Periode

Politik: 2022-2025

Strategi: 2022-

Målsætning for idrætsfacilitetspolitik

Denne facilitetsstrategi for idræts- og fritidsområdet skal derfor sætte retning for de anlægsmidler, der er afsat til idræts- og fritidsfaciliteter og den skal sikre, at pengene bliver brugt rigtig, så der bliver skabt mest værdi for borgerne. Strategien skal sikre, at borgerne i Aarhus Kommune har de rette rammer for et aktivt liv, og den skal bruges som værktøj til at analysere, prioritere og beslutte. Det gælder både i forhold til udvikling og renovering af eksisterende faciliteter og etablering af nye faciliteter

Handlingstiltag

Sports- og fritidspolitik:

 • Når der udvikles nye boligområder, skal der samtidig disponeres arealer til fritidslivet. Planlægningen skal ske ud fra et langsigtet og helhedsorienteret perspektiv
 • Udbygning af faciliteter skal ske i takt med byudviklingen, så udbuddet matcher behov og efterspørgsel – både geografisk og i forhold til aktiviteter og brugergrupper
 • Eksisterende faciliteter til fritidslivet skal løbende moderniseres, forbedres og gentænkes, så faciliteterne imødekommer de nye behov og tendenser og inviterer nye grupper ind
 • Alle fritidslivets faciliteter og fysiske rammer skal udnyttes bedre, smartere og mere effektivt – til gavn for alle brugere
 • CO2 udledningen fra idræts- og fritidsfaciliteter skal reduceres ved at have fokus på klima og bæredygtighed ved renovering og nybyggeri

Facilitetsstrategi:

 • Undersøge og drøfte byområdernes specifkke behov forud for større renoveringsopgaver og anlæg af nye faciliteter

 • Sikre, at der løbende reserveres areal til idræts- og fritidsfaciliteter i den samlede kommunale arealdisponering. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på at sikre udviklings muligheder for de eksisterende faciliteter i forbindelse med byudvikling. Der arbejdes for, at den kommende kommuneplan kommer til at indeholde et nyt tema om arealer til idrætsfaciliteter. Derudover afsættes midler til opkøb af arealer i takt med, at der afsættes midler til etablering af nye idræts- og fritidsfaciliteter
  • Brug af byens tage og mellemrum til baner og faciliteter, der ikke nødvendigvis har konkurrencestandarder men egner sig fint til træning og spontan aktivitet
  • Fortætning ved omlægning af eksisterende faciliteter, fx kunstgræsbaner
  • Styrket samarbejde mellem kommunale, private og selvejende faciliteter om bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter herunder multifunktionalitet
  • Benyt midlertidige arealer og overskydende strukturer til fx skate, streetbasket og parkour
  • Udvikling af midtbyplan for idræts faciliteter

 • Være opmærksomme på bl.a. sårbare grupper og grupper, der er underrepræsenterede i idræts- og fritidslivet

 • Bidrage til at spille en stadig mere aktiv og strategisk rolle i udviklingen af byens knudepunkter. Bl.a. fordi stærke fritids- og idrætsfaciliteter, tænkt ind i en større bymæssig sammenhæng, er attraktive for lokalområderne og bidrager til at styrke bylivet og gøre byen attraktiv for både borgere og investorer

 • Iværksætte en oprustning på bygningsområdet gennem udvikling af kompetencer og processer, der styrker forvaltningens mulighed for at indgå i komplekse bygge- og omdannelsesprojekter i samarbejde med bl.a. foreninger, interesse- og vidensorganisationer, fonde m.fl.


Download politikken

Download strategien

Læs mere

Håndboldkvinder
Idan Artikel 02.05.2023
Idan analyserer kommunernes facilitetspolitikker: De fleste har visioner, men flere mangler handlingsplaner, og politikkerne er i flere tilfælde ikke aktuelle
Piger spiller fodbold
Idan Kommentar 22.05.2023
Kommuner går glip af mange gevinster, når de undlader at arbejde strategisk med faciliteter

Find temasiden

Piger løber i en hal
Idan Vifo Tema

Idræt og fritid i kommunerne